Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 mei 2021

Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 18 april 2021 wordt mevrouw SCHAUWVLIEGE SARAH, geboren op 21 mei 1981, penitentiair technisch deskundige, bevorderd in de klasse A1, met de titel v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021031256
pub.
05/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 18 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 22/04/2021 numac 2021041017 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021201452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de krachtlijnen omtrent de inrichting van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel met ingang van 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021201067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten van de vrije universiteiten type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 2019 in uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 01/06/2021 numac 2021201170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die in een zwaar beroep werken (1) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021201171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag, tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2021, voor werknemers die tenminste 59 jaar oud zijn en die reeds tenminste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid of in een zwaar beroep, met 33 jaar loopbaan werken (1) sluiten wordt mevrouw SCHAUWVLIEGE SARAH, geboren op 21 mei 1981, penitentiair technisch deskundige, bevorderd in de klasse A1, met de titel van Attaché, in het Nederlands taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, binnendiensten van het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 mei 2021.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL, te worden toegezonden.

^