Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 juli 2021

Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021, wordt de heer Alain DANSE, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ing De heer Alain DANSE mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Attach(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021021433
pub.
16/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die gemachtigd zijn om de administratieve geldboeten op te leggen bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021042448 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021042570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de benoeming van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2021 sluiten, wordt de heer Alain DANSE, rijksambtenaar bij Federal overheidsdienst Sociale Zekerheid in de klasse A2 met de titel van Attaché, eervol ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 1 januari 2021.

De heer Alain DANSE mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van Attaché eershalve te voeren.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^