Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 januari 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020204870
pub.
21/01/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vervoerskosten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2020 Vervoerskosten (Overeenkomst geregistreerd op 28 juli 2020 onder het nummer 159659/CO/303.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen.

Onder "werknemer" verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Bijdrage van de werkgevers

Art. 2.De bijdrage van de werkgever in de verplaatsingsonkosten van de werknemers wordt als volgt vastgesteld : 1) Vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) : de bijdrage wordt vastgesteld op 100 pct.van de prijs van de treinkaart in tweede klasse van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, berekend op basis van het aantal afgelegde kilometers. 2) Gemeenschappelijk openbaar vervoer : voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, wordt de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 1 km, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld volgens de hierna vastgelegde modaliteiten : - wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan 100 pct.van de prijs van de treinkaart voor een overeenstemmende afstand; - wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 100 pct. van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel 100 pct. van de prijs van de treinkaart voor een afstand van 7 km te overschrijden.

Vanaf 1 juli 2020 wordt de minimumvereiste van 1 km opgeheven. 3) Fiets : werknemers die zich volledig of gedeeltelijk met de fiets verplaatsen, ontvangen vanaf 1 oktober 2019 een fietsvergoeding van 0,24 EUR per afgelegde kilometer.4) Andere eigen vervoersmiddelen : de bijdrage van de werkgever is deze zoals vermeld in punt 2) van dit artikel, op voorwaarde dat de afstand volgens de kortste weg tussen de woonplaats en werkplaats minstens 1 km bedraagt. Om de tegemoetkoming voor een heen- en terugreis te berekenen, wordt de maandbasis voortvloeiend uit punt 2) van dit artikel gedeeld door 20.

Art. 3.In geval de werknemer gebruik maakt van een combinatie van de trein en één of meerdere andere gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen en er slechts één vervoerbewijs afgeleverd wordt voor het geheel van de afstand - zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel - zal de bijdrage van de werkgever gelijk zijn aan de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement.

In elk ander geval waarin de werknemer meer dan één vervoermiddel gebruikt, wordt de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afstand als volgt berekend: nadat, met betrekking tot elk vervoermiddel waarvan de werknemer gebruik maakt, de bijdrage van de werkgever is berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, worden de aldus bekomen bijdragen bij elkaar opgeteld om de bijdrage van de werkgever voor het geheel van de afgelegde afstand vast te stellen. HOOFDSTUK III. - Terugbetalingsmodaliteiten

Art. 4.De terugbetaling van de vervoerskosten gebeurt per geleverde prestatie en wordt bij de eerstvolgende loonuitkering vereffend.

Indien tussen twee arbeidsprestaties op eenzelfde dag een onderbreking van twee of meer uren valt, zal voor die dag het geheel van de vervoerskosten evenals de terugbetaling ervan, worden berekend op basis van twee verplaatsingen tussen de woonplaats en de werkplaats. HOOFDSTUK IV. - Overgangsbepalingen en toepassingsdatum

Art. 5.Onverminderd de bepalingen van de artikelen 2 en 3 blijven de gunstigere toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerskosten op het vlak van de onderneming behouden.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake vervoerskosten van 12 december 2013 (registratienummer 121375) en van 22 oktober 2019 (registratienummer 155544), gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen.

Zij heeft uitwerking met ingang vanaf 1 oktober 2019 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan op verzoek van de meest gerede partij worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden; deze opzegging moet per aangetekende brief worden gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen en aan de ondertekenende organisaties.

Art. 7.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisatie anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020204598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) sluiten.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^