Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 september 2018

Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 september 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Laureys B., master in de rechten, kandidaat-notaris, b De standplaats is gevestigd te Mol. Bij ministerieel besluit van 13 september 2018, is het (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040668
pub.
28/09/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/09/2018 pub. 21/09/2018 numac 2018031907 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 2 december 2011 betreffende de kritieke infrastructuren in de deelsector van het luchtvervoer type koninklijk besluit prom. 09/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan type koninklijk besluit prom. 09/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan het secretariaat van het Bonn Agreement, in het kader van de overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Laureys B., master in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Mol.

Bij ministerieel besluit van 13 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013816 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205048 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 2/1 van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen sluiten, is het verzoek tot associatie van de heer Wathelet J., notaris ter standplaats Waver en van de heer Navez E.-J., kandidaat-notaris, om de associatie "Wathelet & Navez", te vormen, goedgekeurd.

De heer Navez E.-J., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Waver.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van de heer Navez E.J., als geassocieerd notaris ter standplaats Waver.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^