Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018013950 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 4 september 2018 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekeri Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten behorend tot de kl(...) type wet prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018090309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2018, 107.58 punten bedraagt, te De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013877 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van een adviseur in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018013922 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 6 september 2018, wordt de heer Jurgen NEUTS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om aan de Universiteit Gent : - met ingang van 1 juli 2018 en voor de duur van één jaar en drie ma - met ingang van 1 oktober 2018 en voor de duur van twee jaar het ambt uit te oefenen van deeltijds(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018031917 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, wordt mevrouw Van Lierde Caroline, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 febr Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018031918 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, wordt de heer Henrotin Xavier, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 januari Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040662 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 tot toekenning van een toelage voor tweetaligheid aan sommige militairen in werkelijke dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018040668 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 september 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Laureys B., master in de rechten, kandidaat-notaris, b De standplaats is gevestigd te Mol. Bij ministerieel besluit van 13 september 2018, is het (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018040670 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 september 2018, - is de heer Teirlinck E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. - is mevr. Deslypere H., ere-eerste type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018040671 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 6 september 2018, die uitwerking hebben op 30 april 2018 's avonds : - is aan mevr. Verbergt I., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Joris W., op zi(...) type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013890 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de wetenschappelijke raad van het War Heritage Institute type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018014058 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018203851 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6659 In zake : het beroep tot vernietiging van de woorden « en op het uitbreidingsgebied van het verblijfspark » in artikel D.II.63, eerste lid, 3°, vervat in artikel 1 van het dec Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen betreffende de modernisering van het secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013971 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van twee beambten bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013990 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan op basis van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Vorst voor de goederen gelegen Brusselsesteenweg 18-20 en 22-24 te 1190 Vorst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018014005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018040667 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Eric Lifrange c.s. heeft de nietigverklaring gevor Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204449 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 augustus 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 augustus 2018, heeft de privat Die zaak is ingeschreven onder nummer 6997 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204673 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 augustus 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 augustus 2018, heeft de nv « I Die zaak is ingeschreven onder nummer 6999 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204941 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0427.659.835 FD TIFF Annulatie van de ambtshalve doorhaling. type lijst prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204940 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0412.460.133 BOSKE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 11/09/2018(...) type lijst prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018205014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie - Verantwoordelijken bewakingsdienst (m/v/x) (BFG18097). Er zijn geen laureaten. Deze(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018205017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Verantwoordelijken bewakingsdienst (m/v/x) (BNG18101). Er is een laureaat. Dez(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018013643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 september 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen type vergunning prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018031871 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 september 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018031909 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 september 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België » te Elsene om van 1 juni

document

type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018013739 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeer-dering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De derde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet(...) type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204700 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Business Continuity Management (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG18143 Solliciteren kan tot 12/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 19/07/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018204870 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot instelling van de volksraadpleging

document

type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204892 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Stafmedewerker Opleiding en Ontwikkeling (m/v/x). - Selectienummer : BNG18138 De medewerkers die voldoen aan(...) Solliciteren kan tot 12/10/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204924 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het Ministerie van Defensie - Architecten (m/v/x) (BNG18151). De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun p(...) Solliciteren kan tot 12 oktober 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zi(...) type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204987 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeemadviseurs (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18218 De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u v(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204992 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : - Attachés diensthoofd pensioenen - Pensioenbetalingen (m/v/x). - Selectienummer: BNG18156. - - Attachés strategische cel (m/v/x). -(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018205015 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18227 Solliciteren kan tot 15/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018205013 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Stafdienst Personeel & Organisatie Planning en Selectie Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau B en niveau C 3 de reeks proeven van de vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A voor volgende 3 Ned . BNG18152 - Attaché Budget en Begroting (m/v/x) . BNG18154 - Verantwoordelijke ICT Helpdesk (m/(...) type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018205018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Werfcontroleurs (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en vervoer (BELIRIS). - Selectienummer : AFG18052 Deze selectie werd afgesloten op 9/08/2018. Er zijn 8 laureaten. De lijst (...) type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018205023 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Selectienummer: ANB18017 Solliciteren kan tot 15/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018205032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2018, moet op pagina 67965, in de Franstalige versie van het ministerieel besluit t

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018014001 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 september 2018 wordt de heer Igor LEBRUN, geboren op 1 september 1965, Adviseur bij het Plan van het Federaal Planbureau, met ingang van 1 augustus 2018, benoemd t(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018013883 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de **** vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de Rechterlijke Orde . Er zijn 378 laureaten. Rangschikking van de laureaten:(...) 1 **** **** 190 **** S(...) type aanwerving prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018013924 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2019 1. In 2019 worden **** van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur georganiseerd. De details betreffende deze sessies kunnen ****(...) 2. **** ****. De inschrijvingen voor de sessies januari, februari, maart, april en mei ****(...)

document

type document prom. -- pub. 28/09/2018 numac 2018204820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 september 2018, dat in werking treedt de dag waarop he worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw :
^