Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft : Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het R - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Diensthoofd Juridische en thematische onde(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018014443
pub.
25/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft : Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende betrekkingen vacant verklaard via bevordering naar de hogere klasse: - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Diensthoofd Juridische en thematische ondersteuning - Stafdienst P&O - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Diensthoofd Directie Materieel - Algemene Directie Civiele Veiligheid - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Diensthoofd HRM - Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Personneel en Organisatie - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Diensthoofd Juridische dienst - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 3 betrekkingen van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Coördinator - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / ICT-infrastructuur - Coördinator - Algemene Directie Instellingen en Bevolking - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / service support - Micro PC- Algemene Directie Instellingen en Bevolking - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / ICT - Projectmanager - Algemene Directie Instellingen en Bevolking - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Juridische en algemene zaken - Toegang tot de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen - Algemene Directie Instellingen en Bevolking - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Dienst Informatieveiligheid en Organisatie-ontwikkeling - Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Coördinator Studiebureau - Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Coördinator - OCAD - Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 - Adviseur / Politiebeheer - Directeur - Algemene Directie Veiligheid en Preventie II. WETTELIJK KADER De toekenning van deze betrekkingen wordt geregeld door: - het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel; - het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel; - de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

III. BENOEMINGSVOORWAARDEN De betrekkingen in de klasse A3 zijn toegankelijk voor de statutaire personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die op 25 oktober 2018: - ofwel ten minste 4 jaar klasseanciënniteit in A2 hebben. - ofwel ten minste 6 jaar klasseanciënniteit in A1 hebben. - ofwel ten minste 6 jaar klasseanciënniteit in de klassen A1 en A2 samen hebben.

IV. SOLLICITATIEPROCEDURE 1. Hoe voor een betrekking solliciteren ? Uw kandidatuur moet volgende documenten bevatten: - Een motivatiebrief of e-mail - Het ingevulde standaardformulier dat u kan vinden op het intranet of extranet (rubriek bevorderingen) of kan aangevraagd worden via het e-mailadres promo@ibz.fgov.be.

U kan uw kandidatuur indienen tot en met 25 november 2018. Laattijdige kandidaturen zullen worden geweigerd.

U bezorgt uw kandidatuur bij voorkeur per e-mail aan promo@ibz.fgov.be. Indien u uw kandidatuur liever per post bezorgd kan dit op het adres: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Stafdienst P&O - Planning en Selectie, Leuvenseweg 1 te 1000 Brussel.

De dienst Planning & Selectie zal u zo snel mogelijk een ontvangstmelding van uw kandidatuur bezorgen. Indien u na enkele weken vaststelt niets te hebben ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met de Dienst Planning en Selectie via promo@ibz.fgov.be 2. Functiebeschrijvingen Teneinde de kandidaten in staat te stellen hun aanspraken beter te doen gelden, hebben zij op volgende manier toegang tot de functiebeschrijvingen: - op het intranet of extranet via volgende link: thema's ==> loopbaan ==> bevorderingen. - indien u geen toegang hebt tot het intranet, kan u steeds een uitgeprinte versie bekomen bij uw P&O-correspondent.

Indien het onmogelijk is de functiebeschrijvingen op één van de bovenstaande manieren te verkrijgen, kan u contact opnemen met promo@ibz.fgov.be. 3. Welke verschillende fasen volgen er na de sollicitatie? Fase 1 - Onderzoek van de ontvankelijkheid van de sollicitatie. Tijdens deze fase onderzoekt de Dienst Planning & Selectie de ontvankelijkheid van de kandidatuur.

Indien de kandidatuur na afloop van dit onderzoek niet ontvankelijk blijkt te zijn, wordt ze verworpen. De kandidaat ontvangt hiervan een e-mail of brief waarin de redenen van de verwerping worden meegedeeld.

Fase 2 - Evaluatie van de technische en generieke competenties.

De kandidaturen zullen geëvalueerd worden op basis van de op het standaardformulier vermelde informatie.

De kandidaten voor een A3 functie worden vóór de behandeling van hun kandidatuur uitgenodigd voor een interview. Zowel het interview als het schriftelijke evaluatieformulier zullen gebruikt worden om vast te stellen of de kandidaten de gevraagde competenties uit het functieprofiel bezitten.

Tot slot zal het Directiecomité de kandidatuur analyseren en de eventuele laurea(a)t(en) aanwijzen.

Fase 3 - Resultaten van de evaluatie van de technische en generieke competenties - Beslissing omtrent het vervolg van de procedure.

De kandida(a)t(en) wordt (worden) vervolgens per dienstnota geïnformeerd over het standpunt ingenomen door het Directiecomité alsook over de beroepsmogelijkheden.

Fase 4 - Indien er geen beroep wordt ingediend of als er geen beroepsmogelijkheden meer overblijven, zal het voorstel voorgelegd worden aan de Minister.

De Voorzitster van het Directiecomité, I. MAZZARA

^