Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2018

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2018, is benoemd als gerechtelijk attaché bij de hoven en de rechtbanken, de heer Vleugels, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Dit besluit heeft uitw Bij ministerieel besluit van 27 april 2018, is de heer Vleugels, H., gerechtelijk attaché bij de ho(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018011702
pub.
30/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in politiezones type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013089 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 03/05/2018 numac 2018011818 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018030903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België sluiten, is benoemd als gerechtelijk attaché bij de hoven en de rechtbanken, de heer Vleugels, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.

Bij ministerieel besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 22/10/2018 numac 2018205265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 27/04/2018 pub. 20/06/2018 numac 2018012288 bron brussels instituut voor milieubeheer Ministerieel besluit houdende de tijdelijke afwijking op het verbod pesticiden die glyfosaat bevatten te gebruiken om de veiligheid van de uitbating van de spoorwegen te garanderen sluiten, is de heer Vleugels, H., gerechtelijk attaché bij de hoven en de rechtbanken, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^