Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 juni 2016

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2016 : - zijn benoemd tot raadsheer in het arbeidshof : - te Brussel : mevr. Schoenmaekers A., rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. - te Luik : de heer Marten Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2016 : - dat in werking treedt op de datum van 31 mei 2016 (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016203113
pub.
10/06/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2016 : - zijn benoemd tot raadsheer in het arbeidshof : - te Brussel : mevr. Schoenmaekers A., rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel. - te Luik : de heer Martens J., rechter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 31 mei 2016 : - dat in werking treedt op de datum van 31 mei 2016 's avonds, is aan de heer Cuypers M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 30 juni 2016 's avonds, is aan de heer Casier S., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Charleroi.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - die in werking treden op de dag van de inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de internering van personen sluiten betreffende de internering van personen: - is mevr. De Leenheer S., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, voor een termijn van één jaar. - is de heer Vanaudenhoven J., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, aangewezen tot de functie van substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, voor een termijn van één jaar. - is mevr. Cottiels M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juni 2016.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016003198 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016003196 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop type koninklijk besluit prom. 01/06/2016 pub. 17/06/2016 numac 2016202862 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, ter uitvoering van de tax-shift sluiten, dat in werking treedt op 31 mei 2016 's avonds, is het aan de heer Rimanque L., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^