Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2016

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, wordt aan de heer VAN HOUCKE, Hilain op het einde van de maand juni 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016202246
pub.
20/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 15/06/2016 numac 2016012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en de wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen en de vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016201541 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 25/05/2016 numac 2016202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2012 betreffende de benoeming van de buitengewone leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016024118 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2016 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 21/06/2016 numac 2016201837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende het sectoraal barema type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016202610 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 22/06/2016 numac 2016201537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar sluiten, wordt aan de heer VAN HOUCKE, Hilain op het einde van de maand juni 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen.

^