Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2014

Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2014, is Mevr. Haspeslagh Ch., houdster van een Nederlandstalig getuigschrift van kandidaat-gerechtsdeurwaarder zo Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014202740
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014018153 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende inwerkingtreding van artikel 4 van het koninklijk besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014022162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2014 sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2014, is Mevr. Haspeslagh Ch., houdster van een Nederlandstalig getuigschrift van kandidaat-gerechtsdeurwaarder zoals bedoeld in het oud artikel 555quater van het Gerechtelijk Wetboek en zoals ingevoegd bij de wet van 6 april 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot het statuut van de gerechtsdeurwaarders benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor de Nederlandse taalrol.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^