Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2014

Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, me(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009218
pub.
22/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014003142 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014009118 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 januari 2014 tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011251 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de wijziging van bepaalde doelstellingen inzake dienstkwaliteit die door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie worden opgelegd aan de aanbieder van het geografische element van de universele dienst type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014003363 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij. - Addendum type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van de bitsnelheid voor functionele internettoegang in het kader van de verstrekking van het geografische element van de universele dienst inzake elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014011272 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de 0pvang van Asielzoekers in het kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 sluiten wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, met de titel van attaché-gevangenisdirecteur junior, vakrichting "Algemeen beheer", bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 december 2013 : - Mevrouw VANDEN KERCKHOVE Fanny, geboren op 5 juli 1978 te Moescroen, attaché AMO, Franstalig taalkader, vakrichting "Algemeen beheer".

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^