Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2014

Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt met ingang van 1 april 2014, de heer SIDKI, Ahmed, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdi Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt met ingang van 1 april 2014, de heer SRAN, Vran, (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000260
pub.
20/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2013012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid et federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3quindecies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011189 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten (1) type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2013012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van podiumtoneelvoorstellingen in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt met ingang van 1 april 2014, de heer SIDKI, Ahmed, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2013012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid et federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3quindecies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011189 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "gezondheidsindexcijfer" (basis 2013 = 100) in de collectieve arbeidsovereenkomsten (1) type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2013012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van podiumtoneelvoorstellingen in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt met ingang van 1 april 2014, de heer SRAN, Vran, bevorderd in de titel van attaché in de klasse A2 bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

^