Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 november 2013

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013 wordt aan de heer Vandermeulen, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van B Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013205752
pub.
07/11/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van artikel 16 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor "Podiumkunsten" type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022549 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake de pensioenbonus van de werknemers, van artikel 7bis van de wet betreffende het generatiepact van 23 december 2005 type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013202813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2005 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor musici type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013203423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013203743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en inningswijze van de bijdrage voor de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013024429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2013 voor de ondersteuning van de diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 24/10/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013007251 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen die niet bedoeld zijn door de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kostprijs van de farmaceutische verstrekkingen sluiten wordt aan de heer Vandermeulen, Luc, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Brugge.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

^