Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 augustus 2013

Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt de heer Philippe Durand, met ingang van 1 oktober 2013, eervol ontslag verleend als attaché klasse A3.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013204581
pub.
12/08/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overheidssector type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2012-2013 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijlagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1950 waarbij het huis Rotenberg 35, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204884 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 1964 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls en op welke wijze de geneeskundige onderzoeken worden verricht en onder welke voorwaarden het medisch schooltoezicht wordt uitgeoefend type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en het vastleggen van de toekenningsvoorwaarden van de subsidie voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 in het kader van de ontwikkeling van « Evidence Based Nursing », in de eerstelijnszorg sluiten wordt de heer Philippe Durand, met ingang van 1 oktober 2013, eervol ontslag verleend als attaché klasse A3.

^