Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 december 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2012 is aan de heer Lejeune, P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hoei. Bij koninklijk Bij koninklijke besluiten van 10 december 2012 : - is de heer Vanwalleghem, P., eerste subst(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012207445
pub.
19/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2012 is aan de heer Lejeune, P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Hoei.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009464 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen sluiten is aan Mevr. Zicot, C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in de strafuitvoeringsrechtbank, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor de rechtsgebieden van de hoven van beroep te Brussel en te Bergen.

Bij koninklijke besluiten van 10 december 2012 : - is de heer Vanwalleghem, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel; - is de heer Everaerts, K., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Leuven, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Hij is gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - is Mevr. Fatzinger, E., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Eupen, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen.

Zij is gelijktijdig benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Hoei en te Luik; - is Mevr. Wouters, A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven; - is de heer Verschaeve, O., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brussel; - is de heer Uerlings, G., advocaat, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^