Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2012

Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd september 2012 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homol(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Na(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012204025
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd september 2012 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 (Belgisch Staatsblad van 30 juli 1993) betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage zal de tweede halfjaarlijkse zittijd 2012 in de loop van de maand september 2012 geopend worden.2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende brief aan de voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Henri Jaspar 93, 1060 Brussel, tussen 13 juli 2012 en 13 augustus 2012, worden gericht.3. De kandidaat moet bij zijn aanvraag om inschrijving een afschrift van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten voegen of een getuigschrift van kandidaat-gerechtsdeurwaarder uitgereikt op grond van het oude artikel 511 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook zijn stage- en praktijkboekje waaruit moet blijken dat hij voldoet aan het bepaalde in artikel 510, 5° van het Gerechtelijk Wetboek, of nog het bewijs dat hij gedurende ten minste vijf jaar een verantwoordelijke positie heeft bekleed in het kantoor van een gerechtsdeurwaarder, met toepassing van artikel 511, vierde lid, tweede volzin, van het Gerechtelijk Wetboek. Hij zal in zijn aanvraag, naast zijn volledige identiteit, de taal aanduiden in welke hij het examen wenst af te leggen.

^