Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 november 2012

Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt de heer Christiaan TANGHE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Indonesië en in de Democratische Republiek Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 wordt de heer Koenraad ADAM ontheven uit zijn funct(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015190
pub.
06/11/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012009320 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders voor de centrale diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 28/08/2012 numac 2012204196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de benoemingsvoorwaarden en de opdrachten van de titularissen van de functie van adviseur sociaal bemiddelaar in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 280.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012009346 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.161.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204785 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012003231 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2012 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken (1) type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven sluiten wordt de heer Christiaan TANGHE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Indonesië en in de Democratische Republiek Oost-Timor, met standplaats te Jakarta, eveneens uit zijn functie van Ambassadeur bij de ASEAN. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Verenigde Arabische Emiraten, met standplaats te Abu Dhabi.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012003275 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012003271 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012009380 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204472 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012203984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen sluiten wordt de heer Koenraad ADAM ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Cuba, met standplaats te Havana, en wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Tanzania, met standplaats te Dar es Salaam. Hij wordt eveneens belast met de functie van Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van België bij de EAC te Arusha en bij de COMESA te Lusaka.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012003275 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012003271 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012009380 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204472 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012203984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen sluiten wordt de heer Herman MERCKX ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Congo, in de Republiek Kameroen, in de Republiek Gabon, in de Republiek Equatoriaal-Guinea en in de Centraal-Afrikaanse Republiek, met standplaats te Brazzaville. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Qatar, met standplaats te Doha.

Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012003275 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 11/09/2012 numac 2012003271 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012009380 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 31/08/2012 numac 2012204472 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012203984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de vormingsinitiatieven voor risicogroepen sluiten wordt de heer Frédéric MEURICE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in Jamaica, in de Republiek Haïti, in de Dominicaanse Republiek, in de Staten Barbados, Grenada, Saint Vincent en de Grenadines, Antigua en Barbuda, in het Gemenebest Dominica, in Saint Kitts en Nevis, in Saint Lucia, met standplaats te Kingston, eveneens uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze staten en in Anguilla, in de Kaaimaneilanden, in het Brits gebied van de Maagdeneilanden en in Montserrat. Hij wordt evenals ontheven uit zijn functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij de ISBA te Kingston. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Democratische Volksrepubliek Algerije, met standplaats te Alger.

Bij koninklijk besluit van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 31/10/2012 numac 2012024343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld te ondersteunen tijdens de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012205349 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 15/10/2012 numac 2012022363 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de programmawet van 27 december 2006. - Addendum type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012205068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Verordening nr. 1272/2008 sluiten wordt de heer Marc MICHIELSEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Bulgarië, Kosovo en Albanië en in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, met standplaats te Sofia. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Koninkrijk Thailand, met standplaats te Bangkok en wordt eveneens belast met de functie van Ambassadeur en Permanent Vertegenwoordiger van België bij de UNESCAP te Bangkok.

^