Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2012

Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt met ingang van 1 maart 2012, op haar aanvraag, aan Mevr. Karlien VAN LANDUYT ontslag uit haar ambt van attaché verleend. Overeenkomstig de gecoördineerde wette

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011263
pub.
13/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012202548 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen sluiten wordt met ingang van 1 maart 2012, op haar aanvraag, aan Mevr. Karlien VAN LANDUYT ontslag uit haar ambt van attaché verleend.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.

^