Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 juli 2011

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 mei 2011 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. In artikel 1, § 9, van het koninklijk besluit van 1 maart 2009, waarbij eervolle onderscheidingen in de Kroonorde worden verleend aan sommige Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2009. Art. 3. De Minister van Buit(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2011203707
pub.
26/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken sluiten wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.In artikel 1, § 9, van het koninklijk besluit van 1 maart 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b) , van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, waarbij eervolle onderscheidingen in de Kroonorde worden verleend aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest, worden na de woorden "PETTENS Albert Maria Antonius (Antwerpen, 11/07/1957)" de woorden "Helper bij het gemeentebestuur van Schoten" vervangen door de woorden "Geschoold werkman bij het gemeentebestuur van Schoten".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2009.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort is belast met de uitvoering van dit besluit.

^