Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 maart 2011

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2011, 116.91 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011040303
pub.
31/03/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2011 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2011, 116.91 punten bedraagt, tegenover 116.33 punten in februari 2011, hetgeen een stijging van 0.58 punt of 0.50 % betekent.

Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993), bedraagt 115.39 punten voor de maand maart 2011.

Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden, namelijk december 2010 en januari, februari en maart 2011, bedraagt 114.67 punten.

Produit ou service

Février - Februari

Mars Maart

Product of dienst

01.Produits alimentaires et boissons

119.09

118.93

01.Voedingsmiddelen en dranken

01.1. Produits alimentaires

120.54

120.35

01.1 Voedingsmiddelen

01.1.1. Pain et céréales

128.80

129.91

01.1.1. Brood en granen

01.1.2. Viandes

115.29

115.23

01.1.2. Vlees

01.1.3. Poissons

122.23

123.42

01.1.3. Vis

01.1.4. Lait, fromage et oeufs

120.42

120.71

01.1.4. Melk, kaas en eieren

01.1.5. Huiles et graisses

126.64

127.67

01.1.5. Oliën en vetten

01.1.6 Fruits

107.72

108.58

01.1.6. Fruit

01.1.7. Légumes (y compris les pommes de terre)

124.68

118.87

01.1.7. Groenten (aardappelen inbegrepen)

01.1.8. Sucreries et similaires

122.42

122.40

01.1.8. Suikerwaren en dergelijke

01.1.9. Autres produits alimentaires

121.97

121.78

01.1.9. Andere voedingsmiddelen

01.2. Boissons non alcoolisées

115.46

115.10

01.2. Alcoholvrije dranken

01.2.1. Café, thé et cacaco

130.03

130.10

01.2.1. Koffie, thee en cacaco

01.2.2. Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits

111.79

111.32

01.2.2. Mineraalwater, frisdrank en fruitsap

01.3. Boissons alcoolisées

110.20

110.44

01.3. Alcoholhoudende dranken

01.3.1. Spiritueux

109.75

110.12

01.3.1. Gedistilleerde dranken

01.3.2. Vins

107.46

107.74

01.3.2. Wijnen

01.3.3. Bières

117.43

117.50

01.3.3. Bieren

02. Tabac

130.24

130.13

02. Tabak

03.Articles d'habillement et articles chaussants

104.54

104.67

03. Kleding en schoeisel

03.1. Articles d'habillement

103.34

103.47

03.1. Kleding

03.2. Articles chaussants (y compris les réparations)

109.67

109.85

03.2. Schoeisel (schoenreparaties inbegrepen)

04. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles

130.11

132.15

04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas, brandstoffen

04.1. Loyers

113.67

113.81

04.1. Huur

04.1.1.0.1. Loyers non-sociaux

112.29

112.32

04.1.1.0.1. Niet-sociale huur

04.1.1.0.2. Loyers sociaux

129.30

130.67

04.1.1.0.2. Sociale huur

04.3. Entretien et réparations courantes du logement

121.40

121.89

04.3. Normaal onderhoud en reparaties van de woning

04.4. Eau et autres services relatifs au logement

129.68

129.59

04.4. Water en andere diensten in verband met de woning

04.4.1. Consommation d'eau

143.22

143.08

04.4.1. Waterverbruik

04.4.2. Collecte des déchets ménagers

106.73

106.73

04.4.2. Huisvuilophaling

04.4.4. Autres services relatifs au logement

118.20

118.21

04.4.4. Andere diensten in verband met de woning

04.5. Electricité, gaz et autres combustibles

151.87

157.12

04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen

04.5.1. Electricité

131.67

133.59

04.5.1. Elektriciteit

04.5.2. Gaz

157.48

161.67

04.5.2. Gas

04.5.2.1. Gaz naturel

158.25

162.50

04.5.2.1. Aardgas

04.5.2.2. Gaz de pétrole

140.90

143.78

04.5.2.2. Petroleumgas

04.5.3. Combustibles liquides

201.82

219.03

04.5.3. Vloeibare brandstoffen

04.5.4. Combustibles solides

119.40

119.48

04.5.4. Vaste brandstoffen

05. Ameublement, appareils ménagers, entretien du logement

110.81

110.97

05. Stoffering, huishoudapparaten en onderhoud van woning

05.1. Meubles, articles d'ameublement, revêtements de sol

110.66

110.87

05.1. Meubelen, stoffering, vloerbekleding

05.2. Articles de ménage en textiles

114.26

114.98

05.2. Huishoudtextiel

05.3. Appareils ménagers et réparations

102.46

102.37

05.3. Huishoudapparaten en reparaties

05.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

116.85

117.66

05.4. Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen

05.5 Outillage pour la maison et le jardin

102.25

102.26

05.5 Gereedschap voor huis en tuin

05.6. Biens et services pour l'entretien de l'habitation

116.28

116.33

05.6 Goederen en diensten voor onderhoud van de woning

06. Dépenses de santé

103.44

103.37

06. Gezondheidsuitgaven

06.1. Médicaments et autres produits pharmaceutiques

102.39

102.23

06.1. Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten

06.2. Services de médecins et autres praticiens

102.02

102.02

06.2. Diensten van medisch geschoolden

06.3. Soins des hôpitaux & assimilés

109.33

109.44

06.3. Verpleging in ziekenhuis

07. Transport

118.61

120.38

07. Vervoer

07.1. Achats de véhicules

105.54

105.64

07.1. Aankoop van voertuigen

07.2. Utilisation des véhicules personnels

131.91

135.39

07.2. Gebruik van privévoertuigen

07.3. Services de transport

110.35

110.93

07.3. Vervoersdiensten

08. Communications

87.81

87.81

08. Communicatie

08.1. Services postaux

122.82

122.82

08.1. Posterijen

08.2. Equipements de téléphone et de télécopie

69.84

69.90

08.2. Telefoon- en faxtoestellen

08.3. Services de téléphone et de télécopie

87.44

87.44

08.3. Telefoon- en faxdiensten

09. Loisirs et culture

108.53

108.01

09. Recreatie en cultuur

09.1. Appareils et accessoires, y compris les réparations

59.44

59.06

09.1. Apparaten en toebehoren, reparaties inbegrepen

09.2. Autres biens durables pour loisirs et culture

105.43

105.76

09.2. Andere duurzame goederen voor recreatie en cultuur

09.3. Autres articles récréatifs, horticulture, animaux

116.62

112.92

09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren

09.4. Services récréatifs et culturels

116.48

116.52

09.4. Diensten inzake recreatie & cultuur

09.5. Presse, librairie et papeterie

120.72

121.34

09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren

09.6. Voyages touristiques, tout compris

122.30

123.48

09.6. Pakketreizen

10. Enseignement

115.72

115.72

10. Onderwijs

11.Hôtels, cafés et restaurants

120.84

121.49

11. Hotels, cafés en restaurants

11.1. Restaurants et débits de boissons

122.64

122.96

11.1. Restaurants en drankgelegenheden

11.2. Services d'hébergement

105.35

108.92

11.2. Accommodatie

12. Autres biens et services

118.94

119.17

12. Diverse goederen en diensten

12.1. Soins personnels

116.55

116.93

12.1. Lichaamsverzorging

12.3. Effets personnels n.d.a.

142.48

143.44

12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.

12.4. Protection sociale

113.83

113.83

12.4. Sociale bescherming

12.5. Assurances

120.31

120.31

12.5. Verzekeringen

12.6. Services financiers n.d.a.

112.49

112.49

12.6. Financiële diensten, n.e.g.

12.7. Autres services n.d.a.

112.51

112.56

12.7. Andere diensten, n.e.g.

1. Produits alimentaires et boissons

119.09

118.93

1. Voedingsmiddelen en dranken

2.Produits non-alimentaires

116.81

117.94

2. Niet-voedingsmiddelen

3.Services

114.42

114.74

3. Diensten

4.Loyers

113.67

113.81

4. Huur


Indice

116.33

116.91

Index

^