Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005 betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan problematiek en de toekenning van bijkomende verloven ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013417
pub.
27/11/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005 betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan problematiek en de toekenning van bijkomende verloven ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005 betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan problematiek en de toekenning van bijkomende verloven ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005 betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan problematiek en de toekenning van bijkomende verloven ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden (Overeenkomst geregistreerd op 11 oktober 2007 onder het nummer 85201/CO/305) Enig artikel. In artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2005 betreffende de vrijstelling van arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaan problematiek en de toekenning van bijkomende verloven ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden worden de woorden "de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het beheer van initiatieven van beschut wonen" vervangen door de woorden "initiatieven voor beschut wonen".

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 oktober 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^