Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2008

Personeel. - Overplaatsing en bevordering Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Yves Demesmaeker, attaché in een functie van de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnelandse Zaken, met ingang van 1 september 2007, op Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008012228
pub.
26/02/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Overplaatsing en bevordering Bij koninklijk besluit van 20 december 2007 wordt de heer Yves Demesmaeker, attaché in een functie van de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnelandse Zaken, met ingang van 1 september 2007, op zijn verzoek overgeplaats naar de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en bevorderd in de vakklasse A2 « Informatie- en Communicatietechnologieën ».

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling « Bestuursrechtspraak » van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^