Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juni 2008

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 december 2007, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is de heer Lejeune, M., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op zijn verzoek, in ruste gesteld. H Bij koninklijk besluit van 4 maart 2008, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is aan de heer (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009401
pub.
03/06/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 december 2007, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is de heer Lejeune, M., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2008, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is aan de heer Gonthier, C., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 8 april 2008, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is aan de heer Priem, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Roeselare.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2008, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is het aan de heer Martens, H., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008, dat in werking treedt op 30 juni 2008, is het aan de heer Gerets, E., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2008, dat in werking treedt op 1 juli 2008, is de heer Devos, B., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Roeselare.

Bij koninklijk besluit van 21 april 2008, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven van de heer Leeman, B., wonende te Rotselaar, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 27 juni 2008.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^