Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 januari 2008

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, is de heer Hannes, P., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Hij wordt gelijktijdig benoemd tot substituut-procur Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009000
pub.
07/01/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, is de heer Hannes, P., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Hij wordt gelijktijdig benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg te Mechelen en te Turnhout.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^