Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 november 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006202624
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005 Oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 2 december 2005 onder het nummer 77410/CO/322) HOOFDSTUK I. - Oprichting, benaming, maatschappelijke zetel, doel, duur Artikel l. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt en heft, met ingang van l januari 2005, de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 op, afgesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten.

Vanaf l januari 2005 regelt deze collectieve arbeidsovereenkomst de werking van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" (hierna "sociaal fonds" genoemd), opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst 36bis van 27 november 1981, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 december 1981 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 januari 1982.

Art. 2.De zetel van het sociaal fonds is gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 302.

Art. 3.Het sociaal fonds heeft tot doel : 1° het innen van de bijdragen, die nodig zijn voor zijn werking;2° wanneer het uitzendbureau zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt tegenover de uitzendkrachten, het betalen aan de werknemers van : a) de lonen die zijn verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten;b) de vergoedingen of voordelen die zijn verschuldigd krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten.3° het verlenen aan de werknemers van elk sociaal voordeel of het verlenen aan de werknemers en werkgevers van diensten, die het voorwerp zullen zijn van een latere collectieve arbeidsovereenkomst;4° het verlenen aan de uitzendkrachten van voordelen van gelijke aard als deze die zijn voorzien in de artikelen 33 en 35 van de wet van 26 juni 2002 betreffende sluiting van ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002);5° bij de uitzendbureaus en de gebruikers alsook bij hun vast personeel en bij hun uitzendkrachten, een geest van veiligheid op de werkplaatsen bevorderen, om de gezondheid en de fysieke integriteit aan de werknemers te vrijwaren en hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren;6° het verlenen aan de uitzendkrachten van een eindejaarspremie onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten voor de premie van 2005 en de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005 betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten vanaf de premie 2006;7° het verlenen aan de uitzendkrachten van voordelen van dezelfde aard als deze die voorzien zijn in artikel 41 van de wet van 26 juni 2002 betreffende sluiting van ondernemingen;8° initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen te bevorderen;9° het bevorderen van initiatieven inzake vorming.

Art. 4.Het sociaal fonds wordt opgericht voor de duur bepaald in artikel 28. HOOFDSTUK II. - Toepassingsgebied

Art. 5.Deze statuten, alsmede de uitvoeringsmodaliteiten die worden vastgelegd, zijn van toepassing op : 1° de uitzendbureaus, bedoeld bij artikel 7, 1°, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1987); Wat betreft de uitzendbureaus, erkend om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, is artikel 14, b), 14, c), en artikel 25 niet van toepassing; daarentegen is artikel 15 wel van toepassing;

Wat betreft de uitzendbureaus, niet erkend om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, is artikel 15 niet van toepassing. 2° de uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7, 3°, van genoemde wet van 24 juli 1987, die door de uitzendbureaus worden tewerkgesteld. Wat betreft de uitzendkrachten, tewerkgesteld via uitzendbureaus die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, is artikel 14, b), 14, c), en artikel 25 niet van toepassing; daarentegen is artikel 15 wel van toepassing.

Wat betreft de uitzendkrachten, niet tewerkgesteld via uitzendbureaus die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, is artikel 15 niet van toepassing. HOOFDSTUK III. - Beheer

Art. 6.Het sociaal fonds wordt beheerd door een raad van beheer, die paritair is samengesteld, enerzijds door afgevaardigden van de ondernemingen voor uitzendarbeid en de gebruikers, en anderzijds door afgevaardigden van de werknemers.

Deze raad bestaat uit veertien leden, zijnde zeven afgevaardigden die worden voorgesteld door de organisaties van de uitzendbureaus en de gebruikers, en zeven afgevaardigden die worden voorgesteld door de werknemersorganisaties.

Het Paritair Comité van de uitzendsector wijst de leden van de raad van beheer aan en ontslaat ze tevens; hij kan het aantal beheerders dat is vastgesteld in het tweede lid wijzigen.

De leden van de raad van beheer worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Hun mandaat kan worden hernieuwd.

In geval van overlijden, ontslag of afzetting van een beheerder, voorziet het paritair comité in zijn vervanging. Het nieuw aangewezen lid beëindigt het mandaat van zijn voorganger.

Art. 7.Ieder jaar wijst de raad van beheer uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter aan.

Deze functies worden afwisselend uitgeoefend door een afgevaardigde van de uitzendbureaus of de gebruikers, en een afgevaardigde van de werknemers.

De raad van beheer wijst eveneens de personen aan die worden belast met het secretariaat.

Art. 8.De raad van beheer vergadert op uitnodiging van de voorzitter.

De voorzitter is gehouden de raad ten minste éénmaal per jaar bijeen te roepen, en telkens wanneer ten minste één derde van de leden van de raad het vragen.

De uitnodigingen moeten de agenda vermelden. In geval van afwezigheid van de voorzitter, wordt de zitting van de raad van beheer voorgezeten door de ondervoorzitter en, bij afwezigheid van deze laatste door de ouderdomsdeken.

De raad van beheer kan slechts geldig beslissen over de punten die op de agenda staan vermeld, en bij aanwezigheid van ten minste de helft van de leden die behoren tot de werknemersafvaardiging en ten minste de helft van de leden die behoren tot de afvaardiging van de ondernemingen voor uitzendarbeid en de gebruikers.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemgerechtigden in elke afvaardiging.

De notulen worden opgemaakt door de secretaris aangewezen door de raad van beheer, en ondertekend door diegene die de vergadering heeft voorgezeten.

De uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee beheerders, waarvan de ene door de werknemersafvaardiging en de andere door de ondernemingen voor uitzendarbeid en de gebruikers is gemandateerd.

Art. 9.De raad van beheer heeft tot opdracht het sociaal fonds te beheren, in de ruimste betekenis van het woord, daaronder begrepen het treffen van alle maatregelen, die nodig blijken voor zijn goede werking en voor de verwezenlijking van zijn doel.

De raad van beheer mag voor het bereiken van de doeleinden bepaald in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, beslissen dat onkosten gemaakt voor enquêtes, vorming, publiciteit en dergelijke door het sociaal fonds zullen gedragen worden.

De raad van beheer bepaalt in zijn jaarlijkse begroting de beheerskosten die ten laste vallen van de opbrengsten van het sociaal fonds.

Hij kan een huishoudelijk reglement opstellen.

De raad van beheer wordt bij elk optreden, inbegrepen optreden in rechte als eisende of als verwerende partij, en voor elk doel, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter of door de beheerder die hij aanstelt om die vertegenwoordiging waar te nemen.

De leden van de raad van beheer zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht; zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan wegens hun deelneming aan het beheer van het sociaal fonds, noch ten opzichte van de verbintenissen van het sociaal fonds.

Art. 9bis.De uitzendbureaus zijn gehouden aan het sociaal fonds driemaandelijks, uiterlijk voor het einde van de maand na het einde van het betrokken kwartaal, een kwartaalaangifte toe te sturen. Dit is een lijst met vermelding, voor elke uitzendkracht, van zijn naam, geboortedatum of rijksregisternummer, verdiende loon en aantal gepresteerde dagen.

Indien die vermeldingen in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-aangifte zijn opgenomen, volstaat het een afschrift daarvan aan het sociaal fonds toe te sturen.

De verplichting voorzien in dit artikel geldt ook voor de eventuele rechtzettingen die achteraf aan de kwartaalaangiftes worden aangebracht.

De erkende uitzendbureaus, die geen zetel hebben in België, krijgen op voorhand door het sociaal fonds een document toegestuurd dat zij dienen te gebruiken voor de kwartaalaangifte. Zij dienen enkel de prestaties van hun uitzendkrachten, tewerkgesteld op het Belgisch grondgebied te vermelden. Het is de verantwoordelijkheid van het erkend uitzendbureau om de nodige actie te ondernemen opdat de kwartaalaangifte tijdig wordt ingediend.

Commentaar De vraag naar deze kwartaalaangifte rechtvaardigt zich door de noodzaak aan toezicht en controle, door het sociaal fonds, op het legaal functioneren van de uitzendbureaus, al dan niet met zetel in België.

Deze kwartaalaangiftes zijn noodzakelijk opdat het sociaal fonds zou beschikken over de informatie die nodig is om zijn opdrachten uit te voeren.

Art. 10.De raad van beheer kan bepaalde opdrachten toevertrouwen aan één of meerdere leden of zelfs aan derden.

Art. 11.De raad van beheer kan het dagelijks beheer overdragen aan een directiecomité, dat paritair is samengesteld uit leden van deze raad, die enerzijds de ondernemingen voor uitzendarbeid en de gebruikers, en anderzijds de werknemers vertegenwoordigen, ten belope van ten minste drie leden voor ieder van beide vertegenwoordigingen.

Het directiecomité kan slechts geldig beraadslagen indien alle leden aanwezig zijn of zijn vertegenwoordigd door een ander lid van dit comité, dat daartoe een regelmatige volmacht heeft gekregen. De beslissingen van het directiecomité worden genomen bij eenparigheid van stemmen. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 12.Het sociaal fonds beschikt over de bijdragen die zijn verschuldigd door de in artikel 5, a), bedoelde uitzendbureaus, alsook over de intresten van de geïnvesteerde bedragen.

Art. 13.De bijdragen voorzien in artikel 14, b) en c), en artikel 15 worden ingevorderd en geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (R.S.Z.), overeenkomstig artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, behoudens de afwijkingen vermeld onder artikel 14, b) en c) en 15.

Wat de uitzendkrachten betreft waarvoor er geen bijdrageplicht aan de R.S.Z. bestaat (bijvoorbeeld, degenen die naar ons land zijn gedetacheerd en die vallen onder artikel 14 van de Verordening (EEG) 1408/71 van 14 juni 1971 of ter uitvoering van een bilateraal akkoord tussen België en een derde land, de studenten die onderworpen zijn aan een solidariteitsbijdrage), zullen de bijdragen bedoeld in artikel 14, b), 14, c) en artikel 15 rechtstreeks door het sociaal fonds worden geïnd, volgens de modaliteiten, die door de raad van beheer worden bepaald.

Sectie 1. Bijdragen

Art. 14.De bijdrage van de werkgevers, bedoeld in artikel 5, a), aan het sociaal fonds, bestaat uit drie delen : a) Waarborg Elke vennootschap die in één van de gewesten een erkenning aanvraagt en bekomt, dient, per juridische entiteit, rechtstreeks aan het sociaal fonds éénmalig een som te storten van 74 368,06 EUR, en dit in twee keer : - een som van 24 789,35 EUR moet worden gestort op dezelfde datum als die waarop de erkenningsaanvraag wordt ingediend; - een som van 49 578,71 EUR moet worden gestort binnen dertig dagen volgend op de datum van de erkenning.

Commentaar Bovenstaand bedrag is bedoeld als waarborg in het geval van mogelijke betalingsmoeilijkheden vanwege het uitzendbureau ten opzichte van zijn uitzendkrachten of ten opzichte van het sociaal fonds.

Indien de onderneming geen erkenning als uitzendbureau heeft gekregen of indien de onderneming afziet van de verdere erkenningsprocedure, kan zij bij het sociaal fonds een aanvraag indienen met het oog op de terugstorting van de bovengenoemde som van 24 789,35 EUR. De terugstorting zal maar kunnen gebeuren voor zover de desbetreffende aanvraag gepaard gaat met de overlegging van een document van het bevoegde gewestelijk bestuur waaruit blijkt dat de onderneming niet als uitzendbureau is erkend, of van een verklaring op eer dat de onderneming afziet van de verdere erkenningsprocedure.

De niet als uitzendbureau erkende ondernemingen waarvan de activiteit in feite ressorteert onder de wet van 24 juli 1987, meer bepaald hoofdstuk II, van de wetgeving op uitzendarbeid, zullen de som van 74 368,06 EUR ineens moeten storten op het eerste verzoek van het sociaal fonds. In geval van weigering, kan het sociaal fonds een rechtsvordering instellen.

Van de som van 74 368,06 EUR is een forfaitair bedrag van 4 957,87 EUR definitief verworven door het sociaal fonds.

Deze som betreft een éénmalige inning voor opstart-, beheers- en dossierkosten.

De overige 69 410,19 EUR kunnen op verzoek van het uitzendbureau door het sociaal fonds worden terugbetaald, van zodra het uitzendbureau het bewijs voorlegt dat het voor een totaal bedrag van minstens 74 368,06 EUR aan bijdragen aan het sociaal fonds (via rechtstreekse inning of via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) heeft betaald en voor zover het uitzendbureau geen andere schulden heeft aan het sociaal fonds.

Voor wat betreft de uitzendbureaus, erkend om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, kunnen de overige 69 410,19 EUR op verzoek van het betrokken uitzendbureau door het sociaal fonds terugbetaald worden, van zodra het uitzendbureau het bewijs voorlegt dat het voor een totaal bedrag van minstens 2 844,58 EUR aan bijdragen aan het sociaal fonds (via rechtstreekse inning of via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) heeft betaald en voor zover het uitzendbureau geen andere schulden heeft aan het sociaal fonds.

Er moet een termijn van ten minste twaalf maanden liggen tussen de betaling van de volledige som van 74 368,06 EUR en de terugbetaling van de som van 69 410,19 EUR. Op verzoek van een uitzendbureau dat zijn uitzendactiviteit stopzet en dat de in de vorige twee alinea's bepaalde voorwaarden niet vervult, kan de raad van beheer van het sociaal fonds, rekening houdend met de schulden die het uitzendbureau heeft aan het sociaal fonds, beslissen de 69 410,19 EUR geheel of gedeeltelijk terug te betalen, zo er voor de uitzendkrachten van dat uitzendbureau of voor zijn gewezen uitzendkrachten geen financiële tussenkomsten door het sociaal fonds zijn gedaan of dienen gedaan te worden. Als gevolg van de verjaringstermijn inzake tegoeden op lonen, is deze terugbetalingsprocedure pas mogelijk indien een termijn van minstens vijfjaar verstreken is sinds de stopzetting.

De terugbetaling kan nooit de bijdragen welke door de werkgever moeten worden betaald krachtens punt b) en c) van artikel 14, desgevallend artikel 15, overtreffen.

Uitzendkantoren die geen zetel hebben in België kunnen het principe van de gelijkwaardigheid inroepen ten aanzien van een gelijkaardig waarborgsysteem dat bestaat in hun thuisland. Ze dienen die gelijkwaardigheid op een omstandige manier aan te tonen. Er dient bij wijze van geschriften te worden aangetoond dat : - de waarborg minstens een bedrag equivalent aan 74 368,06 EUR bedraagt; - de waarborg uitdrukkelijk tussenkomt in geval van het staken van de betaling van de lonen en bijdragen; - ook van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten. b) Eindejaarspremie Voor het financieren van de eindejaarspremie is een bijdrage van 8,75 pct.op de brutolonen van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten verschuldigd voor de vier trimesters van 2005.

Vanaf l januari 2006 zal deze bijdrage 8,94 pct. bedragen van het brutoloon van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten, en dit voor onbepaalde duur.

Inningsprocedure : Voor de uitzendkrachtenarbeiders worden de bijdragen berekend op het brutoloon aan 108 pct.

Voor de vier trimesters van 2005 en het eerste trimester 2006 wordt de bijdrage rechtstreeks gevorderd en geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

Vanaf de tweede trimester van 2006 wordt de bijdrage van 8,94 pct. gevorderd en geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zoals bepaald bij artikel 13.

Uitzendkantoren die geen zetel hebben in België kunnen het principe van de gelijkwaardigheid inroepen, mits omstandig schriftelijk bewijs hiervan. c) Andere voordelen - Voor het financieren van de sociale voordelen toegekend aan de uitzendkrachten op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005 met betrekking tot de sociale voordelen bestemd voor de uitzendkrachten, zijn de werkgevers bedoeld bij artikel 5, a), een bijdrage van 0,10 pct.op de brutolonen van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten verschuldigd, dit vanaf l januari 2005 tot 30 juni 2007. - Voor de verwezenlijking van artikel 3, 8°, wordt de bijdrage, verschuldigd aan het sociaal fonds door de werkgevers, bedoeld bij artikel 5, a), met ingang van 1 januari 2005 tot 31 december 2006 vastgesteld op 0,10 pct. van de brutolonen van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten.

Door het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2005 ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen wensen de ondertekenende partijen zich in te schrijven in de engagementen genomen in hoofdstuk II, sectie 1, van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg. - Voor de verwezenlijking van artikel 3, 9°, wordt de bijdrage, verschuldigd aan het sociaal fonds door de werkgevers bedoeld bij artikel 5, a) met ingang van 1 januari 2005 tot 30 juni 2007 vastgesteld op 0,30 pct. op de brutolonen van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten. Deze aldus geïnde bijdrage kan overgedragen worden aan een sectoraal fonds voor vorming eigen aan de uitzendsector.

Inningsprocedure : Voor de uitzendkrachtenarbeiders worden de bijdragen berekend op het brutoloon aan 108 pct.

Deze bijdrage wordt voor de vier trimesters van 2005 rechtstreeks gevorderd en geïnd door het sociaal fonds, zoals bepaald bij artikel 13.

De bijdragen verschuldigd voor het 1ste trimester 2006 worden rechtstreeks gevorderd en geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

Vanaf het tweede trimester 2006 wordt deze bijdrage rechtstreeks gevorderd en geïnd door het sociaal fonds zoals bepaald bij artikel 13.

Uitzendkantoren die geen zetel hebben in België kunnen het principe van de gelijkwaardigheid inroepen, mits omstandig schriftelijk bewijs hiervan.

Art. 15.De uitzendbureaus, erkend om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, dienen een bijdrage van 0,35 pct. op de brutolonen van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten te betalen, dit vanaf l januari 2005 en voor onbepaalde duur.

Deze bijdrage is bestemd, naast de waarborg bedoeld in artikel 14, a), voor de financiering van de eindejaarspremie, zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomsten van 16 juni 2003 en van 11 oktober 2005 betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten en voor de financiering van de sociale voordelen zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005 houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten.

Inningsprocedure : Deze bijdrage wordt voor de vier trimesters van 2005 en het eerste trimester 2006 rechtstreeks gevorderd en geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

Vanaf het tweede trimester 2006 wordt de bijdrage rechtstreeks gevorderd en geïnd door het sociaal fonds, zoals bepaald bij artikel 13.

Uitzendkantoren die geen zetel hebben in België kunnen het principe van de gelijkwaardigheid inroepen, mits omstandig schriftelijk bewijs hiervan.

Sectie 2. Betaling en sancties

Art. 16.Het bedrag van de bijdragen is elk jaar verschuldigd aan het sociaal fonds op de 4 volgende data : 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Art. 17.§ 1. De bijdragen verschuldigd voor het afgelopen trimester moeten betaald worden ten laatste de laatste dag van de maand die volgt op dit trimester. § 2. In afwijking van § 1, moeten de bijdragen die op loonachterstallen verschuldigd zijn, ten laatste betaald worden in de maand die volgt op deze gedurende welke het recht van de werknemer op deze achterstallen werd erkend door de werkgever of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing.

Art. 18.De bijdragen die niet betaald werden binnen de door artikel 17 vastgestelde termijnen geven aanleiding tot een verhoging van de verschuldigde bijdragen met 10 pct. en met een verwijlinterest van 7 pct. per jaar vanaf de vervaldag van hoger vermelde termijnen tot de dag van hun betaling.

Sectie 3. Voorafgaandelijke verklaring

Art. 19.Hiertoe dient het uitzendbureau, wanneer het gaat om uitzendkrachten die naar ons land zijn gedetacheerd en die vallen onder artikel 14 van de Verordening (EEG) 1408/71 of ter uitvoering van een bilateraal akkoord tussen België en een derde land, uiterlijk vóór de aanvang van de detachering het sociaal fonds schriftelijk in kennis te stellen van het aantal en de identiteit van de gedetacheerde werknemers en van de duur van de detachering. Het uitzendbureau zal bovendien, wanneer dit is vereist ingevolge de wetgeving en/of het bilateraal akkoord tussen België en het derde land, bij die informatie een afschrift voegen van het detacheringsformulier, zoals het formulier E 101 dat geldt voor de werknemers die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.

Art. 20.Onverminderd de toepassing van artikel 14 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, kan het bedrag van de bijdragen slechts worden gewijzigd bij een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. HOOFDSTUK V. - Begroting en rekeningen

Art. 21.Het dienstjaar neemt een aanvang op l januari en sluit op 31 december.

Art. 22.Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand september, een begroting voor het volgend jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Art. 23.Op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten.

De raad van beheer, alsmede de krachtens artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, door het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren aangewezen revisor of accountant, brengen jaarlijks een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

De rekeningen van het afgelopen dienstjaar, alsook de in het voorgaand lid vermelde schriftelijke verslagen, moeten uiterlijk tijdens de maand september ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. HOOFDSTUK VI. - Uitkeringen en vergoedingen, rechthebbenden

Art. 24.De toekenningsmodaliteiten van de tegemoetkomingen, toegekend door het sociaal fonds, worden vastgesteld door de raad van beheer van het sociaal fonds.

De raad van beheer legt, in het bijzonder, de data en de betalingsmodaliteiten vast van de tegemoetkomingen, die door het sociaal fonds worden toegekend.

Art. 25.Voor de verwezenlijking van artikel 3, 8°, kan de raad van beheer, onder meer, binnen de perken van de financiële middelen, die voortvloeien uit de toepassing van artikel 14, c), tweede gedachtenstreepje : 1° cursussen en/of beroepsvorming organiseren;2° tussenkomen in opleidingsprogramma's en in de kosten van didactisch materiaal;3° gedurende de opleidingsprogramma's de lonen en sociale lasten van de uitzendkrachten ten laste nemen;4° tegemoetkomingen verlenen in de lonen en sociale lasten met het oog op de tewerkstelling van de uitzendkrachten die tot de risicogroepen, bedoeld in artikel 3, 8°, behoren. De raad van beheer bepaalt : 1° de toekenningsmodaliteiten voor de tegemoetkomingen en de nodige bewijsstukken die bij de aanvragen voor tussenkomst gevoegd moeten worden;2° de data waarbinnen de aanvragen ingediend moeten worden en de data waarbinnen de taad over de ingediende aanvragen een beslissing neemt;3° de terugstorting van eventueel ten onrechte uitgekeerde tegemoetkomingen wanneer niet of niet langer aan de toekenningsmodaliteiten is voldaan. Commentaar De bij de laatste lid van de artikel 25, bedoelde terugstorting van eventueel ten onrechte uitgekeerde tegemoetkomingen, zou bijvoorbeeld moeten gebeuren wanneer een uitzendkracht de opleiding voortijdig beëindigt. HOOFDSTUK VII. - Ontbinding, vereffening

Art. 23.Indien het sociaal fonds ontbonden wordt, wijst het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, op voorstel van de raad van beheer van het sociaal fonds, de vereffenaars aan, bepaalt hun machten, stelt hun beloning vast en duidt de bestemming van het vermogen aan. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 27.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt en heft, met ingang van l januari 2005, de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 op, afgesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten.

Art. 28.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op l januari 2005.

Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende organisatie herzien of beëindigd worden mits een opzeggingstermijn van drie maanden wordt in acht ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^