Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 augustus 2005

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is aan de heer Meulemans, F., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lier. Het is he Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekkingen kan voor de afde(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009605
pub.
01/08/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is aan de heer Meulemans, F., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lier.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekkingen kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^