Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 mei 2003

Koninklijk besluit tot aanwijzing van een bijzonder evaluator bij de dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking »

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003015067
pub.
02/05/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 APRIL 2003. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van een bijzonder evaluator bij de dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de Belgische Internationale Samenwerking van 25 mei 1999, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit houdende de oprichting van een dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking » van 17 februari 2003, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het selectiereglement en de selectieprocedure, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2003 die geleid hebben tot het voorstellen door de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking van de heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe als kandidaat voor de functie van « bijzondere evaluator » aan de Ministerraad;

Gelet op de wet van 11 april 1994 inzake de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2003;

Gelet op het akkoord van Onze Ministers die hierover in de Raad beraadslaagden op 28 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en van Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe wordt aangewezen als « bijzonder evaluator » van de dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking » voor een mandaat van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking zijn, ieder voor wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 april 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, E. BOUTMANS

^