Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2002 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen : - de heer Machtelinckx, J., beambte bij de griffie van dit hof; - Mevr. Delaruelle, S., beambte bij - griffier bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, Mevr. Janssens, M., eerstaanwezen(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009449
pub.
15/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2002 zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Antwerpen : - de heer Machtelinckx, J., beambte bij de griffie van dit hof; - Mevr. Delaruelle, S., beambte bij de griffie van dit hof; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme, Mevr. Janssens, M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij ministeriële besluiten van 7 mei 2002 blijven opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Silien, M., voorlopig benoemd beambte bij de griffie van deze rechtbank; - bij het vredegerecht van het kanton Roeselare, de heer De Vos, F., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^