Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 maart 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, Mevr. Renson, B. Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2002 zijn benoemd tot griffier bij - Mevr. Leus, N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Dubelloy, T.,(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009290
pub.
23/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Aarlen-Messancy, Mevr. Renson, B. Bij koninklijke besluiten van 12 maart 2002 zijn benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel : - Mevr. Leus, N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Dubelloy, T., griffier bij de bestendige krijgsraad.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 2002 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Masuy, J.-P., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 15 maart 2002 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de heer Baillien, J., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - adjunct-griffier bij de politierechtbank te Hasselt, Mevr.

Castermans, J., adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.

Bij ministeriële besluiten van 19 maart 2002 : - is de heer Gysemans, J., beambte op arbeidsovereenkomst bij de bestendige krijgsraad met opdracht om het ambt van adjunct-griffier te vervullen, tijdelijk opdracht gegeven om zijn ambt te vervullen bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland; - is Mevr. Bultynck, F., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Charleroi, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van dit kanton; - is Mevr. Moens, M., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris te vervullen bij dit parket.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^