Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 februari 2002

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging die niet kan geschieden vóór 1 maart 2002, is de heer Doom, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raa Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009115
pub.
07/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging die niet kan geschieden vóór 1 maart 2002, is de heer Doom, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging die niet kan geschieden vóór 1 maart 2002, is de heer Haex, H., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van zeven jaar.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002, is Mevr. Dalen, K., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002, dat in werking treedt op de dag van de eedaflegging die niet kan geschieden vóór 1 maart 2002, is de heer Van Grembergen, R., kamervoorzitter in het arbeidshof te Gent, aangewezen tot eerste voorzitter van dit hof voor een mandaat van zeven jaar.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2002 is Mevr. Bouquelle, F., advocaat, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^