Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 1999

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, is Mevr. Schils, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor ee Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999010229
pub.
18/12/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, is Mevr. Schils, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 januari 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij ministerieel besluit van 9 december 1999 is aan de heer Bellens, G., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^