Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 mei 2002
gepubliceerd op 08 juni 2002

Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002002110
pub.
08/06/2002
prom.
31/05/2002
ELI
eli/besluit/2002/05/31/2002002110/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MEI 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1993, 10 april 1995 en 19 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren der centrale diensten van de federale overheidsdiensten die een zelfde trap van de hiërarchie uitmaken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de opmerkingen van de vakbonden, gegeven op 24 januari 2002 voor wat betreft de Algemene Centrale van Openbare Diensten en gegeven op 28 januari 2002, voor wat betreft het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt, overeenkomstig artikel 54, tweede lid van voormelde wetten;

Gelet op het advies van de Vaste Commissie voor taaltoezicht, gegeven op 18 april 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De betrekkingen vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 maart 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden in taalkaders verdeeld volgens de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Onze Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 mei 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL

Taalkaders voor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 31 mei 2002 tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL

^