Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 juli 2004
gepubliceerd op 17 september 2004

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2000 van de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003363
pub.
17/09/2004
prom.
31/07/2004
ELI
eli/besluit/2004/07/31/2004003363/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JULI 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2000 van de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2000 van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 1;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2000 van de Nationale Loterij, worden de volgende wijzigingen aangebracht : In rubriek 2, de punten 2.1. en 2.4., worden de bedragen « 10.670.473,23 » en « 1.612.247,35 » respectievelijk vervangen door de bedragen « 10.922.626,04 » en « 1.360.094,54 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 juli 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^