Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 september 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 juni 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 maart 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2002 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2001 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004003363 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 2001 tot bepaling van het definitief winstverdelingsplan van het dienstjaar 2000 van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 20/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004007193 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende overdracht in de aangepaste algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2004, van een deel van de kredieten ingeschreven op de programma's 16-50-2 en 16-50-4 naar het programma 16-50-5 type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004007222 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type koninklijk besluit prom. 13/08/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de leeftijd van oprustpensioenstelling van officieren die bepaalde bijzondere functies bekleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004009633 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 september 2004, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : de heer Deneire, K., adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op Mevr. Acke, R., adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de datum v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004009636 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 september 2004, wordt aan Mevr. Isabelle Lammerant, op datum van 14 juni 2004, 's avonds, ontslag verleend uit haar functie van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van de Federale Ov type koninklijk besluit prom. 04/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004011321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004012277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004012292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 05/06/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan ambtenaren van het Directoraat-generaal dat bevoegd is voor het vervoer van zaken over de weg type koninklijk besluit prom. 31/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004022704 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 10/08/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004022710 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1998 tot vaststelling van de geldelijke bepalingen betreffende sommige ambtenaren van het Instituut voor veterinaire keuring en houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren bij het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de graduele toepassing voor sommige ondernemingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003 betreffende de arbeids- en loonsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen tot vaststelling, voor 2003, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de bedrijfstak type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid in uitvoering van artikel 6 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 13 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende dienstverplaatsingen en overplaatsingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202655 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de vorming en opleiding in uitvoering van artikelen 10 en 11 van het nationaal akkoord 2003-2004 van 16 mei 2003 type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004003356 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004003357 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van permanente subdelegatie voor de vergunning van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten De Voorzitter van het Dir Gelet op het ministerieel besluit van 25 augustus 2004 betreffende het overdragen van bevoegdheid i(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004011385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslagen en benoemingen van leden Bij ministerieel besluit van 1 september 2004, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door Mevr. Hannelore Be - worden benoemd binnen de Commissie tot Regeling der Prijzen : a) de heer François Huyghe, wer(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004011386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 1 september 2004, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : Mevr. Nathalie F(...) type ministerieel besluit prom. 09/09/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004022717 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004031439 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Welzijnszorg Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 wordt de v.z.w. « Centre de Vie » J.J. Crocqlaan 8, te 1090 Brussel, erkend van 1 maart 2003 tot 28 februari 2008 voor het type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004031440 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Welzijnszorg Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 wordt de v.z.w. Mijn huis « Home Jean Veldemans », Jules Bordetlaan 132A, te 1140 Brussel, erkend van 1 september 2003 tot onder het stelsel van dagcentrum : 15 volwasen mannen en vrouwen die mentale stoornissen vertonen e(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004031441 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Welzijnszorg Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 wordt « het tehuis der doofstommen », Karrestraat 17, te 1200 Brussel, erkend van 1 oktober 2002 tot 30 september 2005 voor type ministerieel besluit prom. 30/07/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 60, tweede lid, 3° van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 01/06/2004 pub. 17/09/2004 numac 2004202776 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de procedures en de Meetcode voor de metingen van de energiehoeveelheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004202602 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 augustus 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 augustus 20 Die zaak is ingeschreven onder nummer 3072 van de rol van het Hof. De griffier, L. Potoms.

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004009627 bron federale overheidsdienst justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken. - Gewone zittijd van november 2004 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van De aanvragen tot inschrijving moeten ten laatste op 17 oktober 2004, bij middel van een kopie van h(...)

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004015169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 25 mei 1987. - Toetreding door de Republiek Letland Op 21 juni 2004 heeft de Federale Overheidsdienst Buit(...) Dit toetredingsinstrument is vergezeld van volgende verklaringen : « Overeenkomstig artikel 5 va(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004043009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (o(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004009634 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 4; - Oudenaarde : 1; - Charleroi : 2; - bij de rechtbank van koophandel te Kortrijk : 1; - bij het vre - opsteller bij de griffie : - van het vredegerecht van het vijfde kanton Gent : 1; - van d(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004009635 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004018121 bron wetgevende kamers kamer van volksvertegenwoordigers Derde oproep tot kandidaten voor mandaten van lid niet-notaris van de benoemingscommissies voor het notariaat Deze oproep is inzonderheid gericht tot : - de Nederlandstalige en Franstalige kan(...) - alsmede tot de Franstalige kandidaten voor het mandaat van werkend of plaatsvervangend lid, die -(...)

document

type document prom. -- pub. 17/09/2004 numac 2004009619 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2004 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voo Vorenvermelde examens lopen over de kennis van de Nederlandse taal of van de Franse taal. De aan(...)
^