Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van de negatieve index

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206279
pub.
19/02/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van de negatieve index (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van de negatieve index.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017 Neutralisatie van de negatieve index (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2017 onder het nummer 140589/CO/136) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren.

Art. 2.Indien de berekening van het indexcijfer eind juni of eind december een negatief resultaat zou geven, ten gevolge van deflatie, zodat de lonen zouden moeten dalen, dan wordt op die daling een neutralisatie van maximum 1 pct. (= het totaal van de geneutraliseerde deflatie over de door deze collectieve arbeidsovereenkomst gedekte periode) toegepast.

Ter verduidelijking : voorbeeld in bijlage. HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij loopt van 1 februari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 januari 2019.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van de negatieve index Voorbeeld neutralisatiesysteem (artikel 2) De neutralisatie van de deflatie ten belope van 1 pct. houdt in dat de lonen niet verlaagd worden indien de deflatie maximum 1 pct. bedraagt gedurende de duurtijd van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Indien de deflatie meer bedraagt dan 1 pct., zullen de lonen verlaagd worden met het gedeelte dat 1 pct. deflatie overschrijdt.

De lonen gaan opnieuw stijgen zodra het laatste positieve rekenkundig gemiddelde van de vier laatste maanden van de gezondheids indexen wordt overschreden.

Voorbeeld 1 : daling < 1 pct.

Januari 2015 : Juni 2014 : rekenkundig gemiddelde vier laatste maanden : 100,47 December 2014 : rekenkundig gemiddelde vier laatste maanden : 100,26 -> daling per 1 januari 2015 : 0,21 pct. -> de deflatie is minder dan 1 pct., dus de lonen worden niet verlaagd op 1 januari 2015 Juli 2015 : December 2014 : rekenkundig gemiddelde vier laatste maanden : 100,26 Juni 2015 : rekenkundig gemiddelde vier laatste maanden : 100,66 -> stijging lonen per 1 juli 2015 van 0,40 pct., maar de deflatie afgelopen indexeringsperiode moet worden geneutraliseerd : 0,40 pct. - 0,21 pct. = loonsverhoging van 0,19 pct.

Voorbeeld 2 : daling > 1 pct.

Stel : juni 2014 : rekenkundig gemiddelde vier laatste maanden : 100,47 Stel : december 2014 : rekenkundig gemiddelde vier laatste maanden : 99,00 -> Tegenover 100,47 : daling met 1,46 pct. -> Niet doorvoeren van negatieve index ten belope van 1 pct. en reële verlaging met 0,46 pct. per 1 januari 2015 Stel : juni 2015 : rekenkundig gemiddelde vier laatste maanden : 99,80 -> 99,80 tegenover 99,00 : stijging met 0,81 pct., maar volledig geneutraliseerd vermits minder dan 1 pct. die moet geneutraliseerd worden (1 pct. - 0,81 pct. = 0,19 pct.) Stel : december 2015 : rekenkundig gemiddelde vier laatste maanden : 100,66 -> 100,66 tegenover 99,80 : stijging met 0,86 pct., maar 0,19 pct. moet nog worden geneutraliseerd : 0,86 pct. - 0,19 pct. = loonsverhoging van 0,67 pct. per 1 januari 2016 Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^