Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206117
pub.
19/02/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het sociaal fonds.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017 Wijziging van de statuten van het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 28 juli 2017 onder het nummer 140663/CO/222)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking.

Art. 2.Artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 1989 (22893/CO/222) betreffende de oprichting van een sociaal fonds en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 september 1989, wordt vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 12.De bijdrage van de werkgevers is vastgesteld op 0,43 pct. van het bedrag van de wedden der bedienden voor de vier kwartalen van 2018.

De bijdrage van de werkgevers is vastgesteld op 0,23 pct. van het bedrag van de wedden der bedienden voor de vier kwartalen van 2019.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking en aan de andere ondertekenaars.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt en vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds van 22 september 2015 (129857/CO/222 - koninklijk besluit van 25 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016200753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds sluiten - Belgisch Staatsblad van 11 april 2016) met ingang van 1 januari 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^