Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 januari 2018
gepubliceerd op 19 februari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017032028
pub.
19/02/2018
prom.
31/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (slagers) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (slagers).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 31 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017 Lonen (slagers) (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2017 onder het nummer 140969/CO/119) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing : 1) op de arbeiders die technische slagerij-, spekslagerij en penserijfuncties uitoefenen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren, met uitzondering van de leerlingen wier leerovereenkomst door het Ministerie van Middenstand gehomologeerd is;2) op de werkgevers die de in 1) bedoelde arbeiders tewerkstellen. Zij is niet van toepassing op de andere arbeiders van deze ondernemingen voor wie de algemene loonovereenkomsten van dit paritair comité blijven gelden. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Loonschalen I

Art. 2.§ 1. In ondernemingen waar de ecocheques, toe te kennen op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 betreffende de ecocheques, werden omgezet in een ander voordeel en in ondernemingen waar de ecocheques, op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011 betreffende de omzetting van de ecocheques, werden omgezet in een ander voordeel of in een verhoging van de maaltijdcheque met 1,08 EUR, blijven de gemaakte afspraken onverkort gelden. § 2. Voor een arbeidstijdregeling van 38 uur per week zijn deze ondernemingen gehouden de lagere loonschalen te betalen : loonschalen I (ecocheques omgezet in een ander voordeel) zoals bepaald in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De werknemers- en werkgeversorganisaties verbinden er zich toe om deze afspraken niet opnieuw in vraag te stellen. HOOFDSTUK III. - Loonschalen II

Art. 3.Voor een arbeidstijdregeling van 38 uur per week zijn de volgende ondernemingen gehouden vanaf 1 januari 2016 de verhoogde loonschalen te betalen : loonschalen II (loonschalen I + 0,0875 EUR/uur) zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst : - De ondernemingen waar de ecocheques, toe te kennen op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009 betreffende de ecocheques, niet werden omgezet in een ander voordeel en in ondernemingen waar de ecocheques, op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2011 betreffende de omzetting van de ecocheques, niet werden omgezet in een ander voordeel of in een verhoging van de maaltijdcheque met 1,08 EUR; - De ondernemingen opgericht vanaf 1 januari 2016; - De reeds vóór 1 januari 2016 bestaande ondernemingen die pas vanaf 1 januari 2016 voor het eerst arbeiders in dienst genomen hebben. HOOFDSTUK IV. - Evolutie in de loonschalen

Art. 4.De minimumuurlonen der arbeiders worden volgens hun leeftijd en hun jaren praktijk in het vak vastgesteld.

Worden als jaren praktijk beschouwd : a) de jaren dienst in een technische slagerij-, spekslagerij- of penserijfunctie, gerealiseerd in één of meerdere ondernemingen;b) de jaren vakopleiding onder een door het Ministerie van Middenstand gehomologeerde overeenkomst;c) de twee derden van de studiejaren in een dagberoepsschool of centrum voor deeltijds onderwijs, minimum halftijds, door een getuigschrift bevestigd;d) de helft van de studiejaren in een avond- of zondagsberoepsschool, door een getuigschrift bevestigd. HOOFDSTUK V. - Jongerenbarema's

Art. 5.§ 1. De arbeiders - uitgezonderd de studenten, leerlingen en stagiaires - die minder dan 21 jaar oud zijn, hebben, afhankelijk van hun leeftijd, recht op een bepaald percentage van de minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar zoals vastgesteld in de loonschalen I : 20 jaar : 100 pct. 19 jaar : 100 pct. 18 jaar : 100 pct. 17 jaar : 77,5 pct. 16 jaar : 70 pct. 15 jaar : 70 pct. § 2. In geval de loonschalen II van toepassing zijn, worden de toepasselijke bedragen van loonschalen I vermeerderd met 0,0875 EUR per uur.

Art. 6.§ 1. De studenten, leerlingen en stagiaires die minder dan 21 jaar oud zijn, hebben, afhankelijk van hun leeftijd, recht op een bepaald percentage van de minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar zoals vastgesteld in de loonschalen I : 20 jaar : 97,5 pct. 19 jaar : 92,5 pct. 18 jaar : 85 pct. 17 jaar : 77,5 pct. 16 jaar : 70 pct. 15 jaar : 70 pct. § 2. In geval de loonschalen II van toepassing zijn, worden de toepasselijke bedragen van loonschalen I vermeerderd met 0,0875 EUR per uur. HOOFDSTUK VI. - Koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex

Art. 7.De minimumuurlonen vastgesteld in artikel 2, § 2 worden gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009 betreffende de indexering van de lonen. HOOFDSTUK VII. - Conventionele verhoging

Art. 8.Vanaf 1 juli 2017 worden de barema's en de werkelijke betaalde uurlonen verhoogd met 1,1 pct. HOOFDSTUK VIII. - Slotbepalingen

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2016, geregistreerd onder het nummer 132749/CO/119, betreffende de lonen (slagers).

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2017. Zij is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden gegeven bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (slagers) Loonschalen I (ecocheques omgezet in een ander voordeel)* * Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 1,1 pct.) Loonschaal A : Ondernemingen met minder dan 10 werknemers Jaren praktijk Arbeiders

0

1

2

3

4

5

15 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,26

8,52

8,74

8,95

9,21

9,42

16 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,26

8,52

8,74

8,95

9,21

9,42

17 jaar/ans

77,5 pct./p.c.

9,15

9,43

9,67

9,91

10,19

10,42

18 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

11,80

12,17

12,48

12,79

13,15

13,45

19 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

11,80

12,17

12,48

12,79

13,15

13,45

20 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

11,80

12,17

12,48

12,79

13,15

13,45


Studenten, leerlingen en stagiaires

0

1

2

3

4

5

15-16 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,26

8,52

8,74

8,95

9,21

9,42

17 jaar/ans

77,5 pct./p.c.

9,15

9,43

9,67

9,91

10,19

10,42

18 jaar/ans

85,0 pct./p.c.

10,03

10,34

10,61

10,87

11,18

11,43

19 jaar/ans

92,5 pct./p.c.

10,92

11,26

11,54

11,83

12,16

12,44

20 jaar/ans

97,5 pct./p.c.

11,51

11,87

12,17

12,47

12,82

13,11

21 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

11,80

12,17

12,48

12,79

13,15

13,45


Na 4 jaar/ Après 4 ans

101,0 pct./p.c.

11,92

12,29

12,60

12,92

13,28

13,58

Na 8 jaar/ Après 8 ans

102,0 pct./p.c.

12,04

12,41

12,73

13,05

13,41

13,72

Na 12 jaar/ Après 12 ans

103,0 pct./p.c.

12,15

12,54

12,85

13,17

13,54

13,85


Loonschaal B : Ondernemingen met 10 tot 49 werknemers Jaren praktijk Arbeiders

0

1

2

3

4

5

15 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,34

8,60

8,80

9,05

9,25

9,49

16 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,34

8,60

8,80

9,05

9,25

9,49

17 jaar/ans

77,5 pct./p.c.

9,23

9,52

9,74

10,02

10,25

10,51

18 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

11,91

12,28

12,57

12,93

13,22

13,56

19 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

11,91

12,28

12,57

12,93

13,22

13,56

20 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

11,91

12,28

12,57

12,93

13,22

13,56


Studenten, leerlingen en stagiaires

0

1

2

3

4

5

15-16 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,34

8,60

8,80

9,05

9,25

9,49

17 jaar/ans

77,5 pct./p.c.

9,23

9,52

9,74

10,02

10,25

10,51

18 jaar/ans

85,0 pct./p.c.

10,12

10,44

10,68

10,99

11,24

11,53

19 jaar/ans

92,5 pct./p.c.

11,02

11,36

11,63

11,96

12,23

12,54

20 jaar/ans

97,5 pct./p.c.

11,61

11,97

12,26

12,61

12,89

13,22

21 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

11,91

12,28

12,57

12,93

13,22

13,56


Na 4 jaar/ Après 4 ans

101,0 pct./p.c.

12,03

12,40

12,70

13,06

13,35

13,70

Na 8 jaar/ Après 8 ans

102,0 pct./p.c.

12,15

12,53

12,82

13,19

13,48

13,83

Na 12 jaar/ Après 12 ans

103,0 pct./p.c.

12,27

12,65

12,95

13,32

13,62

13,97


Loonschaal C : Ondernemingen met 50 werknemers of meer Jaren praktijk Arbeiders

0

1

2

3

4

5

15 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,51

8,80

8,99

9,24

9,47

9,67

16 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,51

8,80

8,99

9,24

9,47

9,67

17 jaar/ans

77,5 pct./p.c.

9,42

9,74

9,95

10,23

10,49

10,71

18 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

12,16

12,57

12,84

13,20

13,53

13,82

19 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

12,16

12,57

12,84

13,20

13,53

13,82

20 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

12,16

12,57

12,84

13,20

13,53

13,82


Studenten, leerlingen en stagiaires

0

1

2

3

4

5

15-16 jaar/ans

70,0 pct./p.c.

8,51

8,80

8,99

9,24

9,47

9,67

17 jaar/ans

77,5 pct./p.c.

9,42

9,74

9,95

10,23

10,49

10,71

18 jaar/ans

85,0 pct./p.c.

10,34

10,68

10,91

11,22

11,50

11,75

19 jaar/ans

92,5 pct./p.c.

11,25

11,63

11,88

12,21

12,52

12,78

20 jaar/ans

97,5 pct./p.c.

11,86

12,26

12,52

12,87

13,19

13,47

21 jaar/ans

100,0 pct./p.c.

12,16

12,57

12,84

13,20

13,53

13,82


Na 4 jaar/ Après 4 ans

101,0 pct./p.c.

12,28

12,70

12,97

13,33

13,67

13,96

Na 8 jaar/ Après 8 ans

102,0 pct./p.c.

12,40

12,82

13,10

13,46

13,80

14,10

Na 12 jaar/ Après 12 ans

103,0 pct./p.c.

12,52

12,95

13,23

13,60

13,94

14,23


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de lonen (slagers) Loonschalen II (+ 0,0875 EUR/uur)* * Barema's van toepassing vanaf 1 juli 2017 (inclusief conventionele verhoging van 1,1 pct.) Loonschaal A : Ondernemingen met minder dan 10 werknemers Jaren praktijk Arbeiders

0

1

2

3

4

5

15 jaar/ans

8,35

8,61

8,83

9,04

9,30

9,51

16 jaar/ans

8,35

8,61

8,83

9,04

9,30

9,51

17 jaar/ans

9,24

9,52

9,76

10,00

10,28

10,51

18 jaar/ans

11,89

12,26

12,57

12,88

13,24

13,54

19 jaar/ans

11,89

12,26

12,57

12,88

13,24

13,54

20 jaar/ans

11,89

12,26

12,57

12,88

13,24

13,54


Studenten, leerlingen en stagiaires

0

1

2

3

4

5

15-16 jaar/ans

8,35

8,61

8,83

9,04

9,30

9,51

17 jaar/ans

9,24

9,52

9,76

10,00

10,28

10,51

18 jaar/ans

10,12

10,43

10,70

10,96

11,27

11,52

19 jaar/ans

11,01

11,35

11,63

11,92

12,25

12,53

20 jaar/ans

11,60

11,96

12,26

12,56

12,91

13,20

21 jaar/ans

11,89

12,26

12,57

12,88

13,24

13,54


Na 4 jaar/ Après 4 ans

12,01

12,38

12,69

13,01

13,37

13,67

Na 8 jaar/ Après 8 ans

12,13

12,50

12,82

13,14

13,50

13,81

Na 12 jaar/ Après 12 ans

12,24

12,63

12,94

13,26

13,63

13,94


Loonschaal B : Ondernemingen met 10 tot 49 werknemers Jaren praktijk Arbeiders

0

1

2

3

4

5

15 jaar/ans

8,43

8,69

8,89

9,14

9,34

9,58

16 jaar/ans

8,43

8,69

8,89

9,14

9,34

9,58

17 jaar/ans

9,32

9,61

9,83

10,11

10,34

10,60

18 jaar/ans

12,00

12,37

12,66

13,02

13,31

13,65

19 jaar/ans

12,00

12,37

12,66

13,02

13,31

13,65

20 jaar/ans

12,00

12,37

12,66

13,02

13,31

13,65


Studenten, leerlingen en stagiaires

0

1

2

3

4

5

15-16 jaar/ans

8,43

8,69

8,89

9,14

9,34

9,58

17 jaar/ans

9,32

9,61

9,83

10,11

10,34

10,60

18 jaar/ans

10,21

10,53

10,77

11,08

11,33

11,62

19 jaar/ans

11,11

11,45

11,72

12,05

12,32

12,63

20 jaar/ans

11,70

12,06

12,35

12,70

12,98

13,31

21 jaar/ans

12,00

12,37

12,66

13,02

13,31

13,65


Na 4 jaar/ Après 4 ans

12,12

12,49

12,79

13,15

13,44

13,79

Na 8 jaar/ Après 8 ans

12,24

12,62

12,91

13,28

13,57

13,92

Na 12 jaar/ Après 12 ans

12,36

12,74

13,04

13,41

13,71

14,06


Loonschaal C : Ondernemingen met 50 werknemers of meer Jaren praktijk Arbeiders

0

1

2

3

4

5

15 jaar/ans

8,60

8,89

9,08

9,33

9,56

9,76

16 jaar/ans

8,60

8,89

9,08

9,33

9,56

9,76

17 jaar/ans

9,51

9,83

10,04

10,32

10,58

10,80

18 jaar/ans

12,25

12,66

12,93

13,29

13,62

13,91

19 jaar/ans

12,25

12,66

12,93

13,29

13,62

13,91

20 jaar/ans

12,25

12,66

12,93

13,29

13,62

13,91


Studenten, leerlingen en stagiaires

0

1

2

3

4

5

15-16 jaar/ans

8,60

8,89

9,08

9,33

9,56

9,76

17 jaar/ans

9,51

9,83

10,04

10,32

10,58

10,80

18 jaar/ans

10,43

10,77

11,00

11,31

11,59

11,84

19 jaar/ans

11,34

11,72

11,97

12,30

12,61

12,87

20 jaar/ans

11,95

12,35

12,61

12,96

13,28

13,56

21 jaar/ans

12,25

12,66

12,93

13,29

13,62

13,91


Na 4 jaar/ Après 4 ans

12,37

12,79

13,06

13,42

13,76

14,05

Na 8 jaar/ Après 8 ans

12,49

12,91

13,19

13,55

13,89

14,19

Na 12 jaar/ Après 12 ans

12,61

13,04

13,32

13,69

14,03

14,32


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 31 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^