Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2017
gepubliceerd op 12 oktober 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques - waardevervoer rijdend personeel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017202432
pub.
12/10/2017
prom.
30/08/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 17 november 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016031792 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening met betrekking tot het geldelijk statuut van het niet-gesubsidieerd onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschapscommissie en van het onderwijzend personeel dat wordt gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en dat geniet van een weddecomplement ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques - waardevervoer rijdend personeel (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 17 november 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016031792 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening met betrekking tot het geldelijk statuut van het niet-gesubsidieerd onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschapscommissie en van het onderwijzend personeel dat wordt gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en dat geniet van een weddecomplement ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de toekenning van maaltijdcheques - waardevervoer rijdend personeel.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeids overeenkomst van 17 november 2016Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 17/11/2016 pub. 14/12/2016 numac 2016031792 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening met betrekking tot het geldelijk statuut van het niet-gesubsidieerd onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschapscommissie en van het onderwijzend personeel dat wordt gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en dat geniet van een weddecomplement ten laste van de Franse Gemeenschapscommissie sluiten Toekenning van maaltijdcheques - waardevervoer rijdend personeel (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2016 onder het nummer 136767/CO/317)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en bedienden actief als waardevervoerder van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Onder "arbeiders en bedienden" wordt verstaan : zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeiders en bedienden, die de functie van waardevervoerder uitoefenen (rijdend personeel), zoals gedefiniëerd in de collectieve arbeidsovereenkomsten van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten betreffende de beroepenclassificatie.

Art. 2.§ 1. Overeenkomstig de RSZ-reglementering wordt vanaf 1 oktober 2011 een maaltijdcheque toegekend met een waarde van 6,90 EUR in functie van het voltijds effectief te presteren aantal uren per dag, met een tegemoetkoming van de werkgever van 5,81 EUR en een minimum tegemoetkoming van 1,09 EUR van de werknemer. § 2. Vanaf 1 juli 2016 wordt de waarde van de maaltijdcheque volgens dezelfde modaliteiten verhoogd tot 7,29 EUR, met een tegemoetkoming van de werkgever van 6,20 EUR en een minimum tegemoetkoming van 1,09 EUR van de werknemer. § 3. Voor de ondernemingen binnen dewelke de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque hoger ligt dan dewelke voorzien in § 1, wordt de reeds toegekende werkgeversbijdrage verhoogd met 0,39 EUR. Als het bedrag dat zo bekomen wordt de maximale wettelijke werkgeverstussenkomst overschrijdt, zal het verschil onderhandeld worden binnen de onderneming onder de vorm van een ander, minstens evenwaardig, terugkerend voordeel. Dit voordeel kan met name bestaan uit ecocheques volgens de in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quater betreffende de ecocheques voorziene toekenningsmodaliteiten.

Art. 3.Berekeningswijze Om het aantal maaltijdcheques te bepalen dat moet toegekend worden, wordt het aantal effectief gepresteerde uren van de werknemer tijdens het kwartaal gedeeld door het normale aantal arbeidsuren per dag in het bedrijf. Indien deze bewerking een decimaal getal oplevert, wordt het afgerond op de hogere eenheid.

De maaltijdcheques worden enkel toegekend voor effectief gepresteerde uren.

Worden gelijkgesteld met effectief gepresteerde uren : de interne en externe syndicale uren, alsook het educatief verlof overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Het maximum aantal toe te kennen maaltijdcheques per kwartaal wordt geplafoneerd volgens het maximale aantal RSZ-dagen in dat kwartaal.

Het aantal maaltijdcheques voor uitzendkrachten zal worden berekend door het aantal uren op weekbasis te delen door het normale aantal arbeidsuren per dag in het bedrijf. Het aantal zal worden afgerond naar de hogere eenheid.

Art. 4.Voor de operationele bedienden die occasioneel aan de risico's van het waardevervoer worden blootgesteld, zal op firmaniveau een regeling uitgewerkt worden.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2016.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 (reg. nr. 133128) betreffende de toekenning van maaltijdcheques - waardevervoer rijdend personeel.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, die er zonder verwijl de betrokken partijen van in kennis zal stellen. De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemd aangetekend schrijven.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 30 augustus 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^