Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 september 2019
gepubliceerd op 09 oktober 2019

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019014676
pub.
09/10/2019
prom.
29/09/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012498 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift type overeenkomst prom. 29/04/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012498 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift type overeenkomst prom. 29/04/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, W. BEKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeids overeenkomst van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 29/04/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019012498 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift type overeenkomst prom. 29/04/2019 pub. 19/07/2019 numac 2019030667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Verlenging van sommige collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (Overeenkomst geregistreerd op 16 mei 2019 onder het nummer 151594/CO/301.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd en de havenarbeiders, de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en de vaklui die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd en treedt in werking op 1 april 2019. Zij is van toepassing tot en met 30 september 2019.

Art. 3.Volgende collectieve arbeidsovereenkomsten die eindigen op 31 maart 2019 worden verlengd tot en met 30 september 2019 : - De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017 - Sectoraal akkoord 2017-2018 voor de havenarbeiders (registratienummer 144465/CO/301.01); - De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017 - Sectoraal akkoord 2017-2018 voor de logistieke werknemers met veiligheidscertificaat (registratienummer 144464/CO/301.01); - De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017 - Sectoraal akkoord 2017-2018 voor de vaklui (registratienummer 144463/CO/301.01).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 september 2019.

De Minister van Werk, W. BEKE

^