Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 september 2009
gepubliceerd op 15 januari 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2009 en 2010 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en vaklui - risicogroepen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204171
pub.
15/01/2010
prom.
29/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2009 en 2010 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en vaklui - risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende de storting in 2009 en 2010 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en vaklui - risicogroepen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2009 Storting in 2009 en 2010 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en vaklui - risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 20 april 2009 onder het nummer 91902/CO/301.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd en op de havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en de vaklui die zij tewerkstellen.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van de bepalingen inzake risicogroepen voor de jaren 2009 en 2010.

Art. 3.Een bijzondere bijdrage van 0,10 pct. berekend op het totale loon van de werknemer, wordt geïnd door het "Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen". Dit fonds voor bestaanszekerheid, zoals bedoeld bij de wet van 7 januari 1958, boekt de ontvangen gelden op een afzonderlijke post binnen de begroting.

Art. 4.Het "Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid" stelt de aldus ontvangen middelen ter beschikking van de VZW "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Antwerpen, Brouwersvliet 33.

Art. 5.Het "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders" wordt belast de vormingsinitiatieven verder te zetten met als doel jongere en oudere havenarbeiders met plaatsingsmoeilijkheden opnieuw te integreren in het havengebeuren.

Rekening houdende met de evolutie van het technologisch gebeuren in de haven en de noodzaak om van laaggeschoolde arbeiders naar meer technisch gevormde en onderlegde arbeiders over te stappen, dient het "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders" haar opdracht verder te zetten tot scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders.

Zulks zal onder meer geschieden door het verzekeren van een verdere scholing tot dokautovoerder of tot andere technische taken binnen het havenbedrijf.

Art. 6.De raad van bestuur van het "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders" brengt omtrent deze activiteiten verslag uit aan de raad van bestuur van het "Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" en houdt alle nodige documenten ter beschikking met het oog op het toezicht.

Art. 7.Het paritair coördinatiecomité voor vakopleiding wordt door de raad van bestuur van het "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders" ingelicht over de aanwending van de bijzondere bijdrage van 0,10 pct.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009 en geldt voor de jaren 2009 en 2010.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 september 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^