Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 november 2017
gepubliceerd op 21 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205240
pub.
21/12/2017
prom.
29/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017 Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 2 augustus 2017 onder het nummer 140758/CO/117) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel ressorteren.

Onder "werklieden" verstaat men : de werklieden en de werksters; eveneens gebruikt en met eenzelfde betekenis in deze overeenkomst zijn de termen arbeiders (waarbij ook bedoeld wordt arbeidsters) of werknemers (waarbij ook bedoeld wordt werkneemsters). HOOFDSTUK II. - Tijdskrediet

Art. 4.Tijdskrediet wordt aangevraagd op vrijwillige basis.

Art. 5.De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad is toepasselijk met volgende bijzondere modaliteiten : a) Voor de uitoefening van de rechten tot opname van tijdskrediet is de instemming niet vereist van de werkgever die ten hoogste 10 werknemers tewerkstelt op 30 juni van het jaar voorafgaand aan het jaar tijdens hetwelk de schriftelijke kennisgeving overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr.103 wordt verricht; b) De grens wordt opgetrokken naar 7 pct., waarvan de laatste 1 pct. exclusief voorbehouden wordt voor toekenning aan werknemers van 50 jaar en meer (met toekenning aan minstens 1 werknemer van 50 jaar of meer die een aanvraag heeft ingediend), voor de andere aspecten volgens de modaliteiten op ondernemingsniveau.

Art. 6.De ondertekenende partijen verklaren dat de werknemers die ressorteren tot het bevoegdheidsgebied van het bovenvermeld paritair comité gebruik kunnen maken, mits voldaan aan de voorwaarden, van de regionale aanmoedigingspremies voor : - zorgkrediet; - opleidingskrediet; - onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Art. 7.Behoud van de organisatorische regelingen bestaand op ondernemingsniveau inzake bestaande loopbaanonderbreking en inzake andere regimes (voor zover niet in strijd met de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad en deze collectieve arbeidsovereenkomst-modaliteiten).

De bestaande verbintenissen voor de huidige vervangers voor loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid worden nageleefd.

Art. 8.De anciënniteit wordt niet geschorst tijdens de loopbaanonderbreking/tijdskrediet.

De bestaande reglementen voor groepsverzekering en pensioenplan blijven van kracht.

Andere extralegale voordelen blijven behouden krachtens de wettelijke en interne bedrijfsregels.

Art. 9.§ 1. Bij deeltijdse loopbaanonderbreking/tijdskrediet worden de loonvoorwaarden en interne bedrijfsregels pro rata toegepast. § 2. Bij overstap van een regime van tijdskrediet/landingsbaan naar het voltijds brugpensioen wordt één uitzondering gemaakt op de algemeen geldende pro rata toepassing bij deeltijdse arbeid, namelijk voor de berekening van de aanvullende brugpensioenvergoeding ten laste van de werkgever.

De berekening van de aanvullende brugpensioenvergoeding ten laste van de werkgever zal gebeuren op een fictieve voltijdse basis, zoals ook toegepast door de RVA bij diens berekening van de werkloosheidsuitkering en zoals eerder aanbevolen door de Nationale Arbeidsraad.

Art. 10.De nadere regels voor de organisatie van het recht op loopbaanvermindering ten belope van één dag per week - of een gelijkwaardige regeling - voor werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in ploegen of per cyclus in een arbeidswerkregime verdeeld over vijf dagen of meer, worden bepaald op ondernemingsniveau.

Art. 11.De stelsels inzake tijdskrediet van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 zoals van toepassing op 1 januari 2017 blijven onverkort van toepassing.

Vanuit de sector worden regelingen toegevoegd bovenop de algemene stelsels inzake tijdskrediet en thematische verloven : - Tijdskrediet met motief (36 maanden voor het volgen van een opleiding of 51 maanden in de andere gevallen, samen maximaal 51 maanden) : mogelijkheid tot opname van een 1/5de, halftijds of voltijds tijdskrediet; - Landingsbanen : mogelijkheid tot opname 1/5de regime vanaf 50 jaar met een zwaar beroep of na 28 jaar loopbaan; - Landingsbanen vanaf 50 jaar voor werknemers die een zwaar beroep hebben uitgeoefend dat voorkomt op de lijst van de knelpuntberoepen, voor 1/2 regime.

Operator in de productie in een volcontinu systeem is een knelpuntberoep.

Vanaf 1 januari 2015 zijn bepaalde stelsels zonder RVA-uitkering.

Art. 9bis.In toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van de Nationale Arbeidsraad wordt het recht op een landingsbaan (halftijds en 1/5de) gebracht op 55 jaar in volgende gevallen : - Ofwel 35 jaar beroepsverleden; - Ofwel : a. sedert ten minste 5 jaar in de laatste 10 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn;b. sedert ten minste 7 jaar in de laatste 15 jaar in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn;c. minimaal 20 jaar in regime met nachtarbeid tewerkgesteld geweest zijn. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "zwaar beroep" verstaan : 1° het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;2° het werk in onderbroken diensten waarbij de werknemer permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en de eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur.Onder "permanent" wordt verstaan : dat de onderbroken dienst de gewone arbeidsregeling van de werknemer vormt en dat hij niet occasioneel in een dergelijke dienst wordt tewerkgesteld; 3° het werk in een arbeidsregeling zoals bedoeld in artikel 1 (prestaties tussen 20 uur en 6 uur) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.46, gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Art. 12.De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis blijft toepasselijk op de aanvragen naar tijdskrediet die voorzien zijn in de overgangsbepalingen van artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hierboven vermeld, die tot doel hebben een continuïteit te verzekeren tussen het oude en het nieuwe stelsel inzake het regime van tijdskrediet. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 13.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017 en is van onbepaalde duur, met uitzondering van artikel 9bis. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015 inzake tijdskrediet, geregistreerd onder het nr. 132297/CO/117, vanaf de datum van haar inwerkingtreding.

Zij kan op verzoek van één van de ondertekenende partijen worden herzien of opgezegd met een opzeggingstermijn van zes maanden, aangetekend te versturen naar de voorzitter van het paritair comité.

Artikel 9bis heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Van zodra de regelgeving aangepast is zodat bepaalde vormen van tijdskrediet een einddatum van 30 juni 2019 bereiken, zullen de sociale partners een paritair comité bijeenroepen en de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten in die zin verlengen binnen het reglementair kader tot 30 juni 2019, zonder dat dit voorwerp kan uitmaken van een nieuw sectoraal overleg tussen de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 29 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^