Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2001
gepubliceerd op 11 april 2001

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012215
pub.
11/04/2001
prom.
29/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd inzonderheid bij de koninklijke besluiten van 4 oktober 1974, 18 december 1989 en 24 november 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1996 tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit subcomité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : Mevr.DERIEUW Françoise, te Knokke-Heist;

De heren : DEWILDE, Jacques, te Deinze;

FORDHAM, Glenn, te Oostende;

MEESSCHAERT, Redgy, te De Haan;

VERMOORTEL, Arnold, te Oudenburg.

Plaatsvervangende leden : De heren : DEVENYN, Luc, te Gent;

LOGGHE, Jozef, te Oostende;

MAENE, Johan, te Brugge;

NEIRYNCK, Kenneth, te Oostende;

RONDELEZ, Henk, te De Haan. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren : BAETE, Robert, te Antwerpen; VERMOTE, Renaud, te Brugge;

VICTOR, Ivan, te Oostende;

Mevrn. : CHAFFART, Myriam, te Antwerpen;

DE SMEDT, Christine, te De Haan.

Plaatsvervangende leden : De heer CATOOR, Marc, te Brugge;

Mevr. DUMAREY, Ginette, te Oostende;

De heer DESUTTER, Robert, te Oostende;

Mevrn. : DILLEN, Myriam, te Nijlen;

WOUTERS, Sofie, te Antwerpen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 12 augustus 1974, Belgisch Staatsblad van 10 september 1974.

Koninklijk besluit van 4 oktober 1974, Belgisch Staatsblad van 19 november 1974.

Koninklijk besluit van 18 december 1989, Belgisch Staatsblad van 22 december 1989.

Koninklijk besluit van 2 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1996.

Koninklijk besluit van 24 november 2000, Belgisch Staatsblad van 8 december 2000.

^