Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 juni 2003
gepubliceerd op 14 juli 2003

Koninklijk besluit betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022771
pub.
14/07/2003
prom.
29/06/2003
ELI
eli/besluit/2003/06/29/2003022771/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 JUNI 2003. - Koninklijk besluit betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, inzonderheid op artikel 1, vervangen bij de wet van 3 mei 2003 en op artikel 7, § 4, vervangen bij de wet van 9 juli 1975;

Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 14 oktober 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 31 maart 2003;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 4 april 2003 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2003 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : - Belgisch REITOX Focal Point : de bevoegde dienst gevestigd in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur; - nieuwe synthetische drug : de stoffen die niet opgenomen zijn in de artikelen 2 of 25 van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies of in artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies maar die een vergelijkbaar ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid en die een beperkte therapeutische waarde hebben; het gaat hierbij enkel om de eindproducten en niet om de stoffen bedoeld in het koninklijk besluit van 26 oktober 1993 houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen; - staal : zowel drugproducten als klinische stalen.

Art. 2.Elk medisch en toxicologisch laboratorium is verplicht om dagelijks de resultaten van de staalanalyses die positief zijn gebleken voor andere illegale drugs dan cannabis, door te geven aan het Belgisch REITOX Focal Point, en dit zelfs wanneer de analyse kadert in een gerechtelijk onderzoek of een opsporingsonderzoek.

Art. 3.De bij dit besluit vereiste mededeling mag per fax of per e-mail gebeuren.

Er wordt telkens een ontvangstbewijs overgemaakt via hetzelfde communicatiemiddel.

De Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, bepaalt het faxnummer en het e-mailadres waarop men terechtkan.

De gegevens die meegedeeld moeten worden door het betrokken laboratorium zijn anoniem en omvatten (voorzover bekend) : - de plaats waar de drug is aangetroffen (arrondissement en type locatie); - het moment van het voorval; - de aard van het biologisch staal of van het drugstaal (vorm, afmeting, kleur, gewicht, logo); - de samenstelling van het aangetroffen product (actieve stoffen, concentratie, versnijdingsproducten); - de leeftijd en het geslacht van de patiënt in geval van acute intoxicatie.

Art. 4.Het Belgisch REITOX Focal Point maakt een gedocumenteerde lijst op van ontvangen mededelingen van nieuwe synthetische drugs met vermelding van hun voorkomen in België. Deze databank moet tenminste maandelijks geactualiseerd worden en moet elektronisch consulteerbaar zijn voor de medische en toxicologische laboratoria.

Art. 5.De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, J. TAVERNIER

^