Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 augustus 2009
gepubliceerd op 15 september 2009

Koninklijk besluit tot bepaling van de openingsuren van de erkende ondernemingsloketten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011385
pub.
15/09/2009
prom.
29/08/2009
ELI
eli/besluit/2009/08/29/2009011385/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit tot bepaling van de openingsuren van de erkende ondernemingsloketten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, artikel 55, gewijzigd bij de wet van 20 maart 2009;

Gelet op advies 47.119/1/V van de Raad van State, gegeven op 18 augustus 2009;

Op de voordracht van de Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De erkende ondernemingsloketten zijn minstens iedere werkdag van 9 tot 12 uur vrij toegankelijk voor het publiek.

Ze zijn gedurende minstens 30 uren per week beschikbaar voor bezoeken op afspraak en zorgen voor een telefonische permanentie.

De ondernemingsloketten zijn minstens een dag per week op afspraak beschikbaar tot 17 uur.

Deze bepalingen zijn van toepassing op iedere vestigingseenheid.

Minstens de helft van de vestigingseenheden van een ondernemingsloket is ten minste één dag per week op afspraak beschikbaar tot 19 uur.

Ieder ondernemingsloket stuurt de minister die de middenstand onder zijn bevoegdheid heeft, een lijst van die vestigingseenheden.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde uurregelingen worden uitgehangen in ieder kantoor en bekendgemaakt op de websites van het ondernemingsloket en van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2009.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Mevr. S. LARUELLE

^