Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 november 2018
gepubliceerd op 10 december 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018015157
pub.
10/12/2018
prom.
28/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/28/2018015157/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 54, § 1, eerste lid, vervangen bij de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2008;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekers - verzekeringsinstellingen, gegeven op 1 juni 2018;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 13 juni 2018;

Gelet op het advies van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 18 juni 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 14 november 2018;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 december 2009, wordt vervangen als volgt: "

Art. 6.Voor het jaar 2017 wordt de jaarlijkse bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 3, vastgesteld op 2.917,71 euro. Die bijdrage wordt respectievelijk verminderd tot 2.188,28 euro en 1.458,86 euro in de situaties bedoeld in artikel 4, § 2, tweede lid."

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister die Sociale zaken onder haar bevoegdheid heeft is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^