Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juni 2009
gepubliceerd op 02 september 2009

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot vaststelling van een tijdelijke bijkomende bijdrage aan het sociaal fonds

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009202742
pub.
02/09/2009
prom.
28/06/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot vaststelling van een tijdelijke bijkomende bijdrage aan het sociaal fonds (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot vaststelling van een tijdelijke bijkomende bijdrage aan het sociaal fonds.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009 Vaststelling van een tijdelijke bijkomende bijdrage aan het sociaal fonds (Overeenkomst geregistreerd op 24 februari 2009 onder het nummer 91039/CO/307)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, ressorterend onder het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen.

Art. 2.De collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000, tot vaststelling van de bijdragepercentages aan het sociaal fonds, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 september 2001, blijft van toepassing, maar er wordt een bijkomende tijdelijke bijdrage vastgesteld, bovenop het percentage, vastgelegd in artikel 2 van hogergenoemde collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Voor de 2de, 3de en 4de kwartalen 2009 wordt deze supplementaire bijdrage vastgesteld op 0,05 pct. van de brutolonen welke in aanmerking worden genomen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

Art. 4.Deze bijdrage wordt door de RSZ geïnd bovenop de bijdrage vastgesteld door de in artikel 2 genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2000.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2009 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^