Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015204202
pub.
05/10/2015
prom.
27/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/27/2015204202/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking (PC 136) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 51, § 1, eerste lid;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, gegeven op 12 februari 2015;

Gelet op advies 57.890/1/V van de Raad van State, gegeven op 1 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren, uitgezonderd die waar behangpapier of papieren hulzen worden vervaardigd.

Art. 2.Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, mag de uitvoering van de voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst voor een ononderbroken periode van maximum vier weken volledig geschorst worden, op voorwaarde dat de schorsing ingaat op de eerste arbeidsdag van de week.

Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan.

Art. 3.Een regeling van gedeeltelijke arbeid mag ingevoerd worden voor een maximumduur van twee maanden.

Het maximum aantal werkloosheidsdagen van de regeling van gedeeltelijke arbeid bedraagt drie dagen per week. De werkloosheidsdagen worden vastgesteld in het begin of op het einde van de arbeidsweek.

Een nieuwe periode van gedeeltelijke arbeid mag slechts worden ingevoerd na de herneming van de volledige arbeid gedurende ten minste een volledige arbeidsweek.

Art. 4.De kennisgeving van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid aan de bij artikel 1 bedoelde werklieden moet schriftelijk geschieden, ten laatste op de woensdag die aan de schorsing voorafgaat.

Art. 5.Ten laatste de vrijdag van de week van de kennisgeving bedoeld in artikel 4, bezorgt de werkgever een mededeling ervan elektronisch of onder een bij de post aangetekende omslag, aan het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van de plaats waar de onderneming gevestigd is.

Art. 6.Met toepassing van artikel 51, § 1, vijfde lid, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermelden de kennisgeving bedoeld bij artikel 4 en de mededeling bedoeld bij artikel 5 de datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid zal ingaan en de datum waarop de schorsing of die regeling een einde zal nemen en de data waarop de werklieden werkloos zullen zijn.

Art. 7.Met toepassing van artikel 51, § 1, zesde lid, van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, vermeldt de bij artikel 5 bedoelde mededeling daarenboven de economische redenen die de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of het instellen van een regeling van gedeeltelijke arbeid rechtvaardigen alsook hetzij de naam, de voornamen en het adres van de werkloos gestelde werklieden, hetzij de afdeling(en) van de onderneming waar de arbeid wordt geschorst.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978. Wet van 29 december 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991.

Wet van 26 juni 1992Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992.

Wet van 30 december 2001, Belgisch Staatsblad van 31 december 2001.

Wet van 4 juli 2011, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2011.

^