Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2015
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022343
pub.
01/10/2015
prom.
27/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/27/2015022343/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 37, § 1, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 1 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 juli 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van 14 september 2015;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het hier gaat om de uitvoering van de punten 4 en 6 van het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen van 23 december 2014 waarvan enkele nomenclatuurvoorstellen in werking moeten treden op 1 oktober 2015; dat een tijdige uitvoering van dit Akkoord nodig is voor de tariefzekerheid en voor het behoud van het overlegmodel in de verplichte ziekteverzekering;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, 2e lid, van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 mei 2007 en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2014 wordt het codenummer 303774-303785 ingevoegd tussen de codenummers 303575-303586 en 304430-304441.

Art. 2.In artikel 5bis, 1e lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 november 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/11/2006 pub. 29/11/2006 numac 2006023145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen sluiten en laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 september 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het codenummer 373774-373785 wordt ingevoegd tussen de codenummers 373656-373660 en 373811-373822;2° de codenummers 309514-309525 en 379514-379525 worden ingevoegd na het codenummer 379153-379164;

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2015.

Artikel 2, 2° treedt evenwel in werking op 1 december 2015.

Art. 4.De minister die bevoegd is voor Sociale zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^