Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2009
gepubliceerd op 06 oktober 2009

Koninklijk besluit houdende ontslag en aanstelling van de leden, van de voorzitter, een ondervoorzitter de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen en houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011423
pub.
06/10/2009
prom.
27/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende ontslag en aanstelling van de leden, van de voorzitter, een ondervoorzitter de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen en houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, inzonderheid op artikel 179, § 2, vervangen bij de wet van 11 januari 1991 en gewijzigd bij de wetten van 12 december 1997 en van 30 december 2001;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 februari 1999 houdende vernieuwing van de mandaten van voorzitter, van een ondervoorzitter en van een lid van de raad van bestuur en ontslag en benoeming van een ondervoorzitter en van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstof;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstof;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstof;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie en Onze Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het mandaat van Mevr. N. Roobrouck van voorzitter van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Art. 2.Het mandaat van Ph. De Sadeleer van ondervoorzitter van de Nationale Instelling voor radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen wordt hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Art. 3.Het mandaat van Mevr. V. Dos Santos en de heren L. Mabille, H. Latteur en B. Pendeville worden hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Art. 4.Aan de heren Ph. Bouko, F. Demeyere, J.-Fr. Thimus. en S. Joris wordt eervol ontslag verleend uit hun functie van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 5.Mevr. I. Reynaert, Mevr. C. Vermeulen en de heren N. De Coster en K. Vreys worden benoemd tot leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen voor een periode van zes jaar.

Art. 6.Aan Mevr. M-P. Fauconnier wordt eervol ontslag verleend uit haar mandaat van regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 7.De heer Ph. Bouko wordt benoemd tot regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De Minister bevoegd voor Energie en de Minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE De Minister van Ondernemen, V. VAN QUICKENBORNE

^