Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 mei 2005
gepubliceerd op 07 juli 2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2005002070
pub.
07/07/2005
prom.
27/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/27/2005002070/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 MEI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 mei 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 7 februari 2005;

Gelet op het protocol nr. 523 van 27 april 2005 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het protocol van 9 mei 2005 van het Onderhandelings-comité van het militair personeel van de krijgsmacht;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het dringend geboden is, om sociale en ecologische redenen, het gebruik van de trein aan te moedigen en dat de nieuwe regeling reeds vanaf 1 maart 2004 uitwerking heeft;

Overwegende dat het om billijkheidsredenen evenzeer noodzakelijk is de bepalingen inzake de personen met een lichamelijke verhindering, die zich uitsluitend met hun persoonlijk voertuig kunnen verplaatsen, in dezelfde zin dringend aan te passen;

Op de voordracht van Onze Minister van Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 12 van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende toekenning van een vergoeding voor het gebruik van de fiets aan de personeelsleden van sommige federale overheidsdiensten, wordt aangevuld met het volgende lid : « In afwijking van het eerste lid genieten de personeelsleden bedoeld in artikel 10, 1°, tijdens de periode van 1 maart 2004 tot en met 31 december 2007, een tussenkomst van 100 % op basis van de prijs van de treinkaart geldig voor één maand over de aangenomen afstand, mits rekening te houden met de breuk vermeld in het tweede lid. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2004.

Art. 3.Onze Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 mei 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken, C. DUPONT

^